Frequency distribution (%)
Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող33
Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող30
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը)24
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը)4
Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող3
Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն2
Այլ 5
ՉԳ/ՀՊ0

WORKTYP: Հիմնական աշխատատեղի կարգավիճակը և տեսակը

Question text: Խոսելով միայն Ձեր հիմնական զբաղվածության մասին, հետևյալներից ո՞րն է լավագույնս նկարագրում Ձեր կարգավիճակը և աշխատավայրի տեսակը։

Note: Հարցը տրվել է աշխատանք ունեցող հարցվողներին։
«Արտերկրյա կամ միջազգային կազմակերպության, ընկերության», «ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության» և «աշխատակազմի տեղական կամ միջազգային հասարակական կամ ոչ առևտրային կազմակերպությունում աշխատող» տարբերակները խմբավորվել են «օտարերկրյա կազմակերպության / ընկերության աշխատող» տարբերակում։

Values:
 • Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող
 • Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող
 • Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը)
 • Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը)
 • Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող
 • Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն
 • Այլ
 • ՉԳ/ՀՊ

WORKTYP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.