Frequency distribution (%)
Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող31
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը)26
Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող25
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը)5
Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող4
Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն3
Տեղական կամ միջազգային ոչ-կառավարական / շահույթ չհետապնդող կազմակերպության աշխատող1
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել4

WORKTYP: Հիմնական աշխատավայրի կարգավիճակը և տեսակը

Question text: Խոսելով Ձեր հիմնական աշխատանքի մասին, նշվածներից ո՞րն է առավել ճիշտ նկարագրում Ձեր կարգավիճակը և աշխատավայրի տեսակը:

Note: Այս հարցը տրվել է աշխատող հարցվողներին
Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող և Տեղական կամ միջազգային ոչ-կառավարական / շահույթ չհետապնդող կազմակերպության աշխատող տարբերակները խմբավորվել են որպես Միջազգային ընկերության/կազմակերպության աշխատող

Values:
 • Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը)
 • Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը)
 • Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն
 • Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող
 • Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող
 • Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող
 • Տեղական կամ միջազգային ոչ-կառավարական / շահույթ չհետապնդող կազմակերպության աշխատող
 • Այլ
 • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

WORKTYP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.