საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2018

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

კვლევა მიზნად ისახავდა საქართველოს მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით.

მოსახლეობა: საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ), ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა (სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი)

შერჩევის დიზაინი:: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა.

შერჩევის ზომა: 1843 რესპონდენტი.

გამოპასუხების რაოდენობა: 48%.

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული

საველე სამუშაოების თარიღები: 3 მარტი, 2018 – 27 მარტი, 2018.

შედეგები შეწონილია.

საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2018

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

პასუხების ანალიზი