ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება, 2018

დასახლებები/თემები საქართველოში, რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი წევრები სირიასა და ერაყის კონფლიქტებში: საჭიროებების შეფასება

 • ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ წარმოადგენს ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის, თბილისში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოსა და მათთან დაკავშირებული რომელიმე ორგანიზაციის მოსაზრებებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო.

პასუხების ანალიზი

ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება, 2018

დასახლებები/თემები საქართველოში, რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი წევრები სირიასა და ერაყის კონფლიქტებში: საჭიროებების შეფასება

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

LOSTCOM: თემები, რომლებმაც დაკარგეს/დაეღუპათ წევრები

შეკითხვის ტექსტი: თემები, რომლებმაც დაკარგეს/დაეღუპათ წევრები

პასუხები:
 • თემები, რომლებმაც დაკარგეს წევრები
 • შესადარებელი თემები

COMMUNITY: თემი

შეკითხვის ტექსტი: თემი

პასუხები:
 • პანკისის თემი
 • აჭარელი ეკომიგრანტების თემები, რომლებმაც დაკარგეს წევრები
 • შესადარებელი თემები

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

IMPISS1: რომელი საკითხია საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად, რომელი საკითხებია საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: იმიგრაცია (უცხოელების შემოსვლა საქართველოში), უსამართლო არჩევნები, საკუთრების უფლებების დარღვევა, კორუფცია და რელიგიური შეუწყნარებლობა დაჯგუფდა 'სხვასთან'

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • ჯანდაცვის ფინანსური ხელმისაწვდომობა
 • დაბალი პენსიები
 • ის, რომ ქვეყანაში არ არის სიმშვიდე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • ადამიანის უფლებების დარღვევა
 • ქვეყანაში პოლიტიკური არასტაბილურობა
 • ემიგრაცია (ხალხის ტოვებს საქართველოს)
 • დაბალი ხელფასები
 • განათლების დაბალი დონე
 • ქვეყნის ცუდი მმართველობა
 • რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა
 • უსამართლო სასამართლო
 • სხვა
 • არ ვიცი

IMPISSC: რომელი საკითხებია თქვენი თემისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად, რომელი საკითხებია თქვენი სოფლისთვის/დასახლებული პუნქტისთვის (თემი) ყველაზე მნიშვნელოვანი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: განათლების დაბალი დონე ქვეყანაში, პოლიტიკური არასტაბილურობა, იმიგრაცია (უცხოელების შემოსვლა საქართველოში), ქვეყნის ცუდი მმართველობა, უსამართლო სასამართლო, ის, რომ ქვეყანაში არ არის სიმშვიდე, არახელმისაწვდომი პროფესიული ან უმაღლესი განათლება, რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა, კორუფცია, საკუთრების უფლებების დარღვევა, რელიგიური შეუწყნარებლობა, რელიგიური დაპირისპირება და არ მიესადაგება / არაფერია მნიშვნელოვანი დაჯგუფდა 'სხვასთან'

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • ჯანდაცვის ფინანსური ხელმისაწვდომობა
 • დაბალი პენსიები
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • ემიგრაცია (ხალხის ტოვებს საქართველოს)
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ადამიანის უფლებების დარღვევა
 • დაბალი ხელფასები
 • სხვა
 • არ ვიცი

NFRISSTC: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - ნაგვის გატანა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ნაგვის გატანა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSCL: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - სუფთა ქუჩები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - სუფთა ქუჩები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSAC: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - კულტურული დაწესებულებების არსებობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - კულტურული დაწესებულებების არსებობა, როგორიცაა ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, და ა.შ.

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSPL: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - სათამაშო მოედნები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - სათამაშო მოედნები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSPE: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - გარემოს დაბინძურება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - გარემოს დაბინძურება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSTR: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - საგზაო მოძრაობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - საგზაო მოძრაობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSPG: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - პარკები და გამწვანება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - პარკები და გამწვანება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSP: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSR: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - გზები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - გზები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSS: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - სპორტული დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - სპორტული დაწესებულებები, როგორებიცაა სათამაშო მოედნები, სავარჯიშო ცენტრები, და ა.შ.

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSLG: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - ქუჩის განათება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ქუჩის განათება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NFRISSWS: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - წყლის მომარაგება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - წყლის მომარაგება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSG: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - გაზის მომარაგება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - გაზის მომარაგება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSES: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - ელექტროენერგიით მომარაგება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ელექტროენერგიით მომარაგება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSSW: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - კანალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - კანალიზაცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSSI: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - სკოლის ინფრასტრუქტურა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - სკოლის ინფრასტრუქტურა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSAK: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - ბაღების ხელმიწასვდომობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ბაღების ხელმიწასვდომობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSCK: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - ბაღების მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ბაღების მდგომარეობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRISSOT: მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საკითხი თქვენი სოფლისთვის - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხებია თქვენი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPSECT1: ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგი თქვენი თემის განვითარებისთვის - დარგი 1

შეკითხვის ტექსტი: მრავალი აზრი არსებობს, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს ეკონომიკა. თქვენი აზრით, რომელი დარგია ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი სოფლის/დასახლებული პუნქტის (თემის) განვითარებისთვის? გთხოვთ დამისახელოთ ორი - დარგი 1

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ორი პასუხი
პასუხის ვარიანტები: მშენებლობა, ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან წყალმომარაგება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები და ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები
 • მრეწველობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • განათლება
 • სხვა
 • არ ვიცი

IMPSECT2: ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგი თქვენი თემის განვითარებისთვის - დარგი 2

შეკითხვის ტექსტი: მრავალი აზრი არსებობს, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს ეკონომიკა. თქვენი აზრით, რომელი დარგია ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი სოფლის/დასახლებული პუნქტის (თემის) განვითარებისთვის? გთხოვთ დამისახელოთ ორი - დარგი 2

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ორი პასუხი
პასუხის ვარიანტები: სამთო მრეწველობა და სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • მრეწველობა
 • სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • განათლება
 • მშენებლობა
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • სხვა
 • მეორე ვარიანტი არ დასახელდა

GALLTRU: ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი

GALLTRUC: თქვენს თემში ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი

TRUBANK: ნდობა - ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ბანკებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - საგანმანათლებლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი

TRUMIA: ნდობა - შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOL: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციები თქვენს დასახლებულ პუნქტში (თემში)

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს თქვენს დასახლებულ პუნქტში (თემში)?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOT: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს თბილისში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOI: ნდობა - საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEXE: ნდობა - აღმასრულებელი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს)?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSSSG: ნდობა - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სერვისები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სერვისებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა - პოლიტიკური პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიტიკური პარტიებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მედია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მედიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივი მთავრობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ადგილობრივ მთავრობას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა - სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი

TRUSTEU: ნდობა - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას? (გაეროს)

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTEMB: ნდობა - საელჩოები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საელჩოებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTUSD: ნდობა - ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTRDC: ნდობა - წითელი ჯვარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით წითელ ჯვარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTRCR: ნდობა - წითელი ნახევარმთვარე

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს წითელ ნახევარმთვარეს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTHDY: ნდობა - ჰედაია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ჰედაიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი

TRUSTWV: ნდობა - ვორლდ ვიჟენი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ვორლდ ვიჟენს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTTIG: ნდობა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTEF: ნდობა - ევროპის ფონდი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროპის ფონდს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTRSF: ნდობა - როდი სკოტის ფონდი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით როდი სკოტის ფონდს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ პანკისის თემში მცხოვრებ რესპონდენტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი

TRUSTKRDF: ნდობა - კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTYKWI: ნდობა - ორგანიზაცია ახალგაზრდა ქისტი ქალები ინტეგრაციისთვის

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ორგანიზაციას ახალგაზრდა ქისტი ქალები ინტეგრაციისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ პანკისის თემში მცხოვრებ რესპონდენტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTPDF: ნდობა - პანკისის განვითარების ფონდი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით პანკისის განვითარების ფონდს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ პანკისის თემში მცხოვრებ რესპონდენტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი

TRUSTHREM: ნდობა - ადამიანის უფლებების განათლების და მონიტორინგის ცენტრი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ადამიანის უფლებების განათლების და მონიტორინგის ცენტრს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTVHR: ნდობა - ორგანიზაცია ვაინახები ადამინის უფლებებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ორგანიზაციას ვაინახები ადამინის უფლებებისთვის ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTCEL: ნდობა - უხუცესთა საბჭო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით უხუცესთა საბჭოს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ პანკისის თემში მცხოვრებ რესპონდენტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTWCN: ნდობა - ქალთა საბჭო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართგთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ქალთა საბჭოს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ პანკისის თემში მცხოვრებ რესპონდენტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრვი არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ გამიგია ამ ინსტიტუტის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEGDPL: საქართველო კარგი თუ ცუდი ადგილია ბავშვების აღსაზრდელად?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, დღეს, საქართველო კარგი თუ ცუდი ადგილია ბავშვების აღსაზრდელად?

პასუხები:
 • კარგი ადგილია
 • არც კარგი და არც ცუდი ადგილია
 • ცუდი ადგილია
 • არ ვიცი

CMGDPL: თქვენი თემი კარგი თუ ცუდი ადგილია ბავშვების აღსაზრდელად?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, დღეს, თქვენი სოფელი/დასახლებული პუნქტი (თემი) კარგი თუ ცუდი ადგილია ბავშვების აღსაზრდელად?

პასუხები:
 • კარგი ადგილია
 • არც კარგი და არც ცუდი ადგილია
 • ცუდი ადგილია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLRSAB5: ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში? უცხოეთში ცხოვრებაში იგულისხმება მინიმუმ 3 თვე უცხოეთში ცხოვრება.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLNRCS: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ჩრდილოეთ კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ჩრდილოეთ კავკასია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLRUSS: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - რუსეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLOTPS: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLERP: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ევროპა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ევროპა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLNRAM: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLASI: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - აზია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - აზია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLATRK: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - თურქეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLMDE: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ახლო აღმოსავლეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - ახლო აღმოსავლეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

CLOTH: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო ნათესავი/ები? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TRRSAB5: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უმოგზაურია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი/ები, ვისაც უმოგზაურია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRNRCS: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ჩრდილოეთ კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ჩრდილოეთ კავკასია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRRUSS: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - რუსეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TROTPS: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRERP: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ევროპა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ევროპა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRNRAM: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRASI: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - აზია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - აზია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRATRK: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - თურქეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRMDE: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ახლო აღმოსავლეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - ახლო აღმოსავლეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TROTH: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო ნათესავს/ებს? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი/ები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRRSAB5: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი/ები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში? უცხოეთში ცხოვრებაში იგულისხმება მინიმუმ 3 თვე უცხოეთში ცხოვრება.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRNRCS: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ჩრდილოეთ კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ჩრდილოეთ კავკასია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FRRUSS: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - რუსეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FROTPS: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FRERP: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ევროპა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ევროპა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FRNRAM: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FRASI: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - აზია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - აზია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FRATRK: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - თურქეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FRMDE: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ახლო აღმოსავლეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - ახლო აღმოსავლეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FROTH: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში ცხოვრობდა თქვენი ახლო მეგობარი/ები? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, ვისაც უცხოვრია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FTRRSAB5: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი/ები, ვისაც უმოგზაურია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი/ები, ვისაც უმოგზაურია საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRNRCS: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ჩრდილოეთ კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ჩრდილოეთ კავკასია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRRUSS: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - რუსეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTROTPS: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRERP: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ევროპა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ევროპა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRNRAM: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRASI: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - აზია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - აზია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRATRK: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - თურქეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRMDE: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ახლო აღმოსავლეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - ახლო აღმოსავლეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTROTH: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში უმოგზაურია თქვენს ახლო მეგობარს/ებს? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ მეგობრები, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRRSAB5: თქვენ გიცხოვრიათ თუ არა უცხოეთში, საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ გიცხოვრიათ თუ არა უცხოეთში, საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში? უცხოეთში ცხოვრებაში იგულისხმება მინიმუმ 3 თვე უცხოეთში ცხოვრება.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRNRCS: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ჩრდილოეთ კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ჩრდილოეთ კავკასია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRRUSS: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - რუსეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTPS: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRERP: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ევროპა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ევროპა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRNRAM: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRASI: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - აზია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - აზია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRATRK: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - თურქეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRMDE: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ახლო აღმოსავლეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - ახლო აღმოსავლეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROTH: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონში გიცხოვრიათ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უცხოვრიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRRSAB5: გიმოგზაურიათ თუ არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRNRCS: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ჩრდილოეთ კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ჩრდილოეთ კავკასია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRRUSS: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - რუსეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTROTPS: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - სხვა ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა სივრციდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRERP: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ევროპა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ევროპა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRNRAM: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ჩრდილოეთ ამერიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRASI: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - აზია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - აზია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRATRK: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - თურქეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTRMDE: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ახლო აღმოსავლეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - ახლო აღმოსავლეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PTROTH: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რეგიონიში გიმოგზაურიათ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც უმოგზაურიათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USER2: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - რუსთავი 2

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - რუსთავი 2

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEIM: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - იმედი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - იმედი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • უარი პასუხზე

USERW: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - რადიო ვეი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - რადიო ვეი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ პანკისის თემში მცხოვრებ რესპონდენტებს

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USECH1: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - 1 არხი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - 1 არხი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEKVK: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - კავკასია

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEMST: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - მაესტრო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - მაესტრო

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEADJ: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - აჭარა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - აჭარა

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEGPB: იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ინფორმაციის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თითოეულ მათგანს იყენებთ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად, ყოველთვიურად, უფრო ნაკლებად თუ არასდროს? - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • უფრო ნაკლებად
 • არასდროს
 • არ გამიგია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUR2: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - რუსთავი 2

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით რუსთავი 2-ს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUIM: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - იმედი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით იმედს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRURW: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - რადიო ვეი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით რადიო ვეის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ პანკისის თემში მცხოვრებ რესპონდენტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი

TRUCH1: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - 1 არხი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით 1 არხს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUKVK: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით კავკასიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMST: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - მაესტრო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით მაესტროს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUADJ: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - აჭარა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით აჭარას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUGPB: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა თითოეული წყაროს მიმართ 5 ბალიანი სკალით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვენდობი’ და ‘5’ ნიშნავს ‘სრულად ვენდობი’. პირველ რიგში გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ენდობით საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით ...

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEFB: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ფეისბუქი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ფეისბუქი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USETWR: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ტვიტერი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ტვიტერი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEOD: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ოდნოკლასნიკი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ოდნოკლასნიკი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEVKN: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ვკონაკტე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ვკონაკტე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEWHAP: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ვოტსაპი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ვოტსაპი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USETLG: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ტელეგრამი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ტელეგრამი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEVBR: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ვაიბერი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ვაიბერი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEINST: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ინსტაგრამი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - ინსტაგრამი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEOTH: იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებთ კვირაში ერთხელ მაინც? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMLAPP: იყო აქტიური პოლიტიკურ პარტიაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - იყო აქტიური პოლიტიკურ პარტიაში

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMLEXDS: გამოხატო უკმაყოფილება საჯაროდ იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც მთავრობამ ვერ მოაგვარა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - გამოხატო უკმაყოფილება საჯაროდ იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც მთავრობამ ვერ მოაგვარა

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMLPPE: მიიღო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - მიიღო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMLPLE: მიიღო ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - მიიღო ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMLNGA: არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMLPBD: თქვენს მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის დაგეგმვაში მონაწილეობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - თქვენს მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის დაგეგმვაში მონაწილეობა

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი

IMLSSM: საკრებულოს სხდომებზე პრობლემებზე საუბარი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - საკრებულოს სხდომებზე პრობლემებზე საუბარი

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი

IMLSSP: პრობლემის გადასაჭრელად ხელმოწერების შეგროვება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - პრობლემის გადასაჭრელად ხელმოწერების შეგროვება

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMLONP: მეზობლების ორგანიზება სამეზობლოში საერთო პრობლემების მოსაგვარებლად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამხელა გავლენა ექნებოდა თითოეულ ქმედებას თქვენს ცხოვრებაზე? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘არანაირი გავლენა’ და ‘5’ ნიშნავს ‘ძალიან დიდი გავლენა’. - მეზობლების ორგანიზება სამეზობლოში საერთო პრობლემების მოსაგვარებლად

პასუხები:
 • არანაირი გავლენა
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან დიდი გავლენა
 • არ ვიცი

PERFGOV: როგორ შეაფასებთ საქართველოს მთავრობის მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებთ საქართველოს მთავრობის მუშაობას?

პასუხები:
 • უარყოფითად
 • უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად
 • არც უარყოფითად და არც დადებითად
 • უფრო დადებითად, ვიდრე უარყოფითად
 • დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTSAD: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - სოციალური დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - სოციალური დახმარება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი

GVSTHLT: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - ჯანდაცვა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი

GVSTKND: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTMS: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - მუზეუმები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - მუზეუმები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი

GVSTLBR: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - ბიბლიოთეკები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - ბიბლიოთეკები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTSRT: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - სპორტული ღონისძიება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - სპორტული ღონისძიება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTSTL: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - გარე განათება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - გარე განათება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი

GVSTSWG: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - კანალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - კანალიზაცია

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTSTRS: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - ქალაქის/სოფლის გზები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - ქალაქის/სოფლის გზები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი

GVSTPTR: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTTRM: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - ნაგვის გატანა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - ნაგვის გატანა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTRTS: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - სარიტუალო მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - სარიტუალო მომსახურება (მაგ: სასაფლაოების მოვლა)

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTBPRM: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - სამშენებლო ნებართვების გაცემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - სამშენებლო ნებართვების გაცემა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GVSTRTR: მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების კმაყოფილება - ვაჭრობის რეგულაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ მთავრობის მიერ გაწეული შემდეგი მომსახურებით? - ვაჭრობის რეგულაცია

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ გამომიყენებია ეს მომსახურება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTPJH: გქონდათ თუ არა რამე შეხება იუსტიციის სახლთან?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო წლის განმავლობაში გქონდა თუ არა რამე შეხება იუსტიციის სახლთან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRFPJH: როგორ შეაფასებდით იუსტიციის სახლის მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით იუსტიციის სახლის მუშაობას?

პასუხები:
 • უარყოფითად
 • უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად
 • არც უარყოფითად არც დადებითად
 • უფრო დადებითად, ვიდრე უარყოფითად
 • დადებითად
 • არ ვიცი

CNTPLC: გქონიათ თუ არა რაიმე შეხება თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში პოლიციასთან?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო წლის განმავლობაში გქონიათ თუ არა რაიმე შეხება თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) პოლიციასთან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

PRFPLC: როგორ შეაფასებდით თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში პოლიციის მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) პოლიციის მუშაობას?

პასუხები:
 • უარყოფითად
 • უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად
 • არც უარყოფითად არც დადებითად
 • უფრო დადებითად, ვიდრე უარყოფითად
 • დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTCRT: გქონიათ თუ არა რაიმე შეხება სასამართლოსთან?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო წლის განმავლობაში გქონიათ თუ არა რაიმე შეხება სასამართლოსთან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

PRFCRT: როგორ შეაფასებდით სასამართლოს მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით სასამართლოს მუშაობას?

პასუხები:
 • უარყოფითად
 • უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად
 • არც უარყოფითად არც დადებითად
 • უფრო დადებითად, ვიდრე უარყოფითად
 • დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCGV: რამდენად სანდო შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც მუშაობს ცენტრალური მთავრობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად სანდო შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც მუშაობს ცენტრალური მთავრობაში? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘0’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ არის სანდო’ და კოდი ‘10’ ‘სრულად სანდოა’.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის სანდო
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად სანდოა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLTPO: თავს კომფორტულად ვგრძნობ ჩემს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში პოლიციასთან ურთიერთობისას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ დებულებას. გამოიყენეთ 5 ბალიანი სკალა, სადაც ‘1’ ნიშნავს საერთოდ არ ვეთანხმები და ‘5’ სრულად ვეთანხმები. - თავს კომფორტულად ვგრძნობ ჩემს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) პოლიციასთან ურთიერთობისას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLTMP: ჩვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში პოლიციას ზედმეტად დიდი ძალაუფლება აქვს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ დებულებას. გამოიყენეთ 5 ბალიანი სკალა, სადაც ‘1’ ნიშნავს საერთოდ არ ვეთანხმები და ‘5’ სრულად ვეთანხმები. - ჩვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) პოლიციას ზედმეტად დიდი ძალაუფლება აქვს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLFRD: ჩემს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში პოლიცია უფრო მეტად რადიკალურად განწყობილი ადამიანების პოვნით უფროა დაკავებული, ვიდრე კრიმინალის აღმოფხვრით ან ხალხის დახმარებით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ დებულებას. გამოიყენეთ 5 ბალიანი სკალა, სადაც ‘1’ ნიშნავს საერთოდ არ ვეთანხმები და ‘5’ სრულად ვეთანხმები. - ჩემს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) პოლიცია უფრო მეტად რადიკალურად განწყობილი ადამიანების პოვნით უფროა დაკავებული, ვიდრე კრიმინალის აღმოფხვრით ან ხალხის დახმარებით

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLROLE: პოლიციელები ადგილობრივი თემიდან VS პოლიციელები სხვა თემებიდან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: პოლიციელები უნდა იყვნენ იმ სოფლიდან/დასახლებული პუნქტიდან (თემიდან) სადაც მუშაობენ. მოსაზრება 2: არ არის აუცილებელი, პოლიციელები იმ სოფლიდან/დასახლებული პუნქტიდან (თემიდან) იყვნენ, სადაც მუშაობენ, თუმცა ისინი კარგად უნდა იცნობდნენ მას

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. პოლიციელები უნდა იყვნენ იმ სოფლიდან/დასახლებული პუნქტიდან (თემიდან) სადაც მუშაობენ - სრულიად ვეთანხმები 2. პოლიციელები უნდა იყვნენ იმ სოფლიდან/დასახლებული პუნქტიდან (თემიდან) სადაც მუშაობენ - ვეთანხმები 3. არ არის აუცილებელი, პოლიციელები იმ სოფლიდან/დასახლებული პუნქტიდან (თემიდან) იყვნენ, სადაც მუშაობენ, თუმცა ისინი კარგად უნდა იცნობდნენ მას - ვეთანხმები 4. არ არის აუცილებელი, პოლიციელები იმ სოფლიდან/დასახლებული პუნქტიდან (თემიდან) იყვნენ, სადაც მუშაობენ, თუმცა ისინი კარგად უნდა იცნობდნენ მას - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'პოლიციელები უნდა იყვნენ იმ თემიდან სადაც მუშაობენ', 3 და 4 როგორც 'პოლიციელები უნდა იყვნენ იმ თემიდან სადაც მუშაობენ'.

პასუხები:
 • პოლიციელები უნდა იყვნენ იმ თემიდან სადაც მუშაობენ. მოსაზრება
 • არ არის აუცილებელი, პოლიციელები იმ თემიდან იყვნენ, სადაც მუშაობენ, თუმცა ისინი კარგად უნდა იცნობდნენ მას.
 • არც ერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTLOC: გქონიათ თუ არა რაიმე შეხება თქვენი მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო წლის განმავლობაში გქონიათ თუ არა რაიმე შეხება თქვენი მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRFLOC: როგორ შეაფასებდით თქვენი მუნიციპალიტეტის მთავრობის მუშაობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით თქვენი მუნიციპალიტეტის მთავრობის მუშაობას?

პასუხები:
 • უარყოფითად
 • უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად
 • არც უარყოფითად არც დადებითად
 • უფრო დადებითად, ვიდრე უარყოფითად
 • დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MNSSD: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - სოციალური დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - სოციალური დახმარება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSHL: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - ჯანდაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSKG: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის ცენტრები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSMS: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - მუზეუმები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - მუზეუმები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSLB: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - ბიბლიოთეკები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - ბიბლიოთეკები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSSE: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - სპორტული ღონისძიება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - სპორტული ღონისძიება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSSL: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - გარე განათება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - გარე განათება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSSW: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - კანალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - კანალიზაცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSVS: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - ქალაქის/სოფლის გზები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - ქალაქის/სოფლის გზები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSPT: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSTM: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - ნაგვის გატანა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - ნაგვის გატანა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSRS: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - სარიტუალო მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - სარიტუალო მომსახურება (მაგ: სასაფლაოების მოვლა)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSBP: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - სამშენებლო ნებართვების გაცემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - სამშენებლო ნებართვების გაცემა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSTR: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - ვაჭრობის რეგულაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - ვაჭრობის რეგულაცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MNSYS: მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად უნდა დახარჯოს თანხები - ახალგაზრდული პროგრამები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი საკითხებიდან, რაზე უნდა დახარჯოს თქვენმა მუნიციპალიტეტმა ყველაზე მეტად ბიუჯეტის თანხა? გთხოვთ, ამოარჩიოთ მაქსიმუმ სამი ვარიანტი. - ახალგაზრდული პროგრამები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

TRUPLOC: რამდენად სანდო შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც მუშაობს ადგილობრივი მთავრობისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად სანდო შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც მუშაობს ადგილობრივი მთავრობისთვის? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘0’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ არის სანდო’ და კოდი ‘10’ ‘სრულად სანდოა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის სანდო
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად სანდოა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOELE: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - არჩევნები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOMFS: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - მედია/სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - მედია/სიტყვის თავისუფლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOCRT: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - სასამართლოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - სასამართლოები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOCOR: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - კორუფცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOGAC: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOPER: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - სიღარიბის აღმოფხვრა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - სიღარიბის აღმოფხვრა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOUNM: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - უმუშევრობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - უმუშევრობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOEDC: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - განათლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOHLT: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - ჯანდაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOSOC: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - სოციალური დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - სოციალური დახმარება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOPEN: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - გარემოს დაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGODVL: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - ოჯახური ძალადობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - ოჯახური ძალადობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOSAO: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOMNR: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - უმცირესობათა უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - უმცირესობათა უფლებები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOIDP: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOLEN: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - სამართალდამცავი ორგანოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - სამართალდამცავი ორგანოები (მაგ: პოლიცია, პროკურატურა და სხვ.)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOWMI: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - ქალთა საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - ქალთა საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOYTI: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - ახალგაზრდების საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - ახალგაზრდების საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGORDV: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOFPL: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGODAA: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGODMI: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - დემოგრაფიული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - დემოგრაფიული საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGORDC: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - რადიკალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - რადიკალიზაცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOSCB: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOVOC: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - ტექნიკური/პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - ტექნიკური/პროფესიული განათლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGOOTH: რა საკითხებზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWELE: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - არჩევნები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWMFS: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - მედია/სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - მედია/სიტყვის თავისუფლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWCRT: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - სასამართლოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - სასამართლოები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWCOR: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - კორუფცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWGAC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWPER: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - სიღარიბის აღმოფხვრა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - სიღარიბის აღმოფხვრა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWUNM: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - უმუშევრობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - უმუშევრობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWEDC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - განათლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWHLT: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - ჯანდაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWSOC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - სოციალური დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - სოციალური დახმარება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWPEN: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - გარემოს დაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWDVL: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - ოჯახური ძალადობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - ოჯახური ძალადობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWSAO: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWMNR: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - უმცირესობათა უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - უმცირესობათა უფლებები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWIDP: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWLEN: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - სამართალდამცავი ორგანოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - სამართალდამცავი ორგანოები (მაგ: პოლიცია, პროკურატურა და სხვ.)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWWMI: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - ქალთა საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - ქალთა საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWYTI: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - ახალგაზრდების საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - ახალგაზრდების საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWRDV: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWFPL: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWDAA: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWDMI: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - დემოგრაფიული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - დემოგრაფიული საკითხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWRDC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - რადიკალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - რადიკალიზაცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWSCB: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWVOC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - პროფესიული განათლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NGWOTH: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს თემში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGESD: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - დასაქმებისთვის საჭირო უნარების განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - დასაქმებისთვის საჭირო უნარების განვითარება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGSAC: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - სპორტული აქტივობები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - სპორტული აქტივობები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGREL: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - რელიგიური განათლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - რელიგიური განათლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGELD: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - ინგლისური ენის სწავლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - ინგლისური ენის სწავლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGAST: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - სკოლის შემდეგ საგნებში მომზადება გარდა ინგლისური ენისა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - სკოლის შემდეგ საგნებში მომზადება გარდა ინგლისური ენისა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGSMC: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - საზაფხულო ბანაკები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - საზაფხულო ბანაკები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGTMR: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - თეატრთან ან მუსიკასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - თეატრთან ან მუსიკასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGCEA: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - სამოქალაქო ჩართულობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - სამოქალაქო ჩართულობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGLED: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - სამართლებრივი განათლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - სამართლებრივი განათლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGENRT: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - ბიზნეს ტრეინინგები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - ბიზნეს ტრეინინგები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGWEMW: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - ქალთა გაძლიერება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - ქალთა გაძლიერება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGVCE: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - პროფესიული განათლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SNGOTH: დაუჭერდით მხარს, რათა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა განახებთ ბარათს, სადაც ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომლებზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად მუშაობენ ახალგაზრდებთან. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ სამ საკითხს დაუჭერდით მხარს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუშავათ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში)? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPNG: რამდენად სანდოა ადამიანი, რომელიც მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად სანდოა ადამიანი, რომელიც მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘0’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ არის სანდო’ და კოდი ‘10’ ‘სრულად სანდოა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის სანდო
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად სანდოა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTELE: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - არჩევნები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTMFS: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - მედია/სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - მედია/სიტყვის თავისუფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTCRT: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - სასამართლოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - სასამართლოები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTCOR: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - კორუფცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTGAC: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTIFD: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - ინფრასტრუქტურის განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTSET: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდაჭერა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTPER: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - სიღარიბის აღმოფხვრა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - სიღარიბის აღმოფხვრა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTUNM: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - უმუშევრობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - უმუშევრობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTEDC: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - განათლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTHLT: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - ჯანდაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTSAS: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - სოციალური დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - სოციალური დახმარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTPEN: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - გარემოს დაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTDMS: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - ოჯახური ძალადობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - ოჯახური ძალადობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTSAO: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTMNR: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - უმცირესობათა უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - უმცირესობათა უფლებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTIDP: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTLWN: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - სამართალდამცავი ორგანოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - სამართალდამცავი ორგანოები (მაგ: პოლიცია, პროკურატურა, და სხვ.)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTWMW: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - ქალთა საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - ქალთა საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTYTH: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - ახალგაზრდების საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - ახალგაზრდების საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTRGD: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTFPL: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTDRG: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTDMG: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - დემოგრაფიული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - დემოგრაფიული საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTRDC: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - რადიკალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - რადიკალიზაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTCBS: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTVEDC: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - პროფესიული განათლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTOTH: რა საკითხებზე მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე მუშაობენ თქვენ თემში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციები? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINELE: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - არჩევნები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINMFS: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - მედია/სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - მედია/სიტყვის თავისუფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINCRT: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - სასამართლოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - სასამართლოები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINCOR: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - კორუფცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINGAC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - მთავრობის ანგარიშვალდებულება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINIFD: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - ინფრასტრუქტურის განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - ინფრასტრუქტურის განვითარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINSET: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდაჭერა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINPER: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - სიღარიბის აღმოფხვრა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - სიღარიბის აღმოფხვრა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINUNM: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - უმუშევრობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - უმუშევრობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINEDC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - განათლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINHLT: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - ჯანდაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINSAS: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - სოციალური დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - სოციალური დახმარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINPEN: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - გარემოს დაცვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINDMS: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - ოჯახური ძალადობა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - ოჯახური ძალადობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINSAO: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - უსაფრთხოება, კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINMNR: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - უმცირესობათა უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - უმცირესობათა უფლებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINIDP: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINLWN: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - სამართალდამცავი ორგანოები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - სამართალდამცავი ორგანოები (მაგ: პოლიცია, პროკურატურა, და სხვ.)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINWMW: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - ქალთა საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - ქალთა საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINYTH: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - ახალგაზრდების საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - ახალგაზრდების საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINRGD: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური მომსახურება და ადგილობრივი საკითხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINFPL: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINDRG: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINDMG: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - დემოგრაფიული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - დემოგრაფიული საკითხები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINRDC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - რადიკალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - რადიკალიზაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINCBS: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - სოციალური მისიის მქონე ბიზნესების შექმნის წახალისება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINVEDC: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - პროფესიული განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - პროფესიული განათლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WINOTH: რა საკითხებზე გსურთ იმუშაონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ თქვენს სოფელში/დასახლებულ პუნქტში (თემში) საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • ვერ ვამჩნევ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩემს თემში მუშაობენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPIN: რამდენად სანდოა ადამიანი, რომელიც მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად სანდოა ადამიანი, რომელიც მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციაში? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘0’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ არის სანდო’ და კოდი ‘10’ ‘სრულად სანდოა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის სანდო
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად სანდოა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

პასუხები:
 • სომეხი
 • აზერბაიჯანელი
 • ქართველი
 • ქისტი
 • რუსი
 • ქურთი ან იეზიდი
 • ჩეჩენი
 • ავარი
 • სხვა ეთნიკური ჯგუფი
 • არ ვიცი

RELGION: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხების ვარიანტები:'კათოლიკური ეკლესია' და 'სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობა ან სექტა (იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)' დაჯგუფთა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
 • კათოლიკურ ეკლესიას
 • მართლმადიდებელ ეკლესიას
 • პროტესტანტულ ეკლესიას
 • სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას
 • ისლამს
 • იუდაიზმს
 • სხვას
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRNDETH: გყავს თუ არა მეგობარი/ები, რომლებიც არ არიან თქვენი ეთნიკური წარმომავლობის?

შეკითხვის ტექსტი: გყავს თუ არა მეგობარი/მეგობრები, რომლებიც არ არიან თქვენი ეთნიკური წარმომავლობის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRNDRELG: გყავს თუ არა მეგობარი/ები, რომლებიც არ არიან თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის?

შეკითხვის ტექსტი: გყავს თუ არა მეგობარი/ები, რომლებიც არ არიან თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

GEOMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ქართველებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ქართველებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

GEOFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ ქართველებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები ქართველებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

GEOWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ქართველების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ქართველების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

GEONEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ქართველების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ქართველების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

GEOACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ქართველების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ქართველების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

GEOUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქართველები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქართველები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

GEOUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქართველები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქართველები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

KISTMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ქისტებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ქისტებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

KISTFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ ქისტებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები ქისტებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

KISTWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ქისტების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ქისტების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

KISTNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ქისტების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ქისტების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

KISTACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ქისტების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ქისტების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

KISTUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქისტები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქისტები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

KISTUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქისტები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ქისტები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AVARMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ავარებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ავარებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AVARFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ ავარებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები ავარებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AVARWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ავარების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ავარების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AVARNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ავარების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ავარების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AVARACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ავარების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ავარების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AVARUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ავარები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ავარები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AVARUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ავარები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ავარები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AZERMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ აზერბაიჯანლებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ აზერბაიჯანლებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AZERFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ აზერბაიჯანლებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები აზერბაიჯანლებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AZERWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ აზერბაიჯანლების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ აზერბაიჯანლების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AZERNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ აზერბაიჯანლების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ აზერბაიჯანლების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AZERACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ აზერბაიჯანლების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ აზერბაიჯანლების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AZERUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ აზერბაიჯანლები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ აზერბაიჯანლები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

AZERUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ აზერბაიჯანლები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ აზერბაიჯანლები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ARMMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სომხებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სომხებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ARMFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ სომხებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები სომხებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ARMWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სომხების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სომხების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ARMNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სომხების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სომხების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ARMACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სომხების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სომხების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ARMUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სომხები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სომხები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ARMUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სომხები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სომხები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CHEMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ჩეჩნებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ჩეჩნებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CHEFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ ჩეჩნებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები ჩეჩნებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CHEWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ჩეჩნების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ჩეჩნების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CHENEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ჩეჩნების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ჩეჩნების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CHEACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ჩეჩნების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ჩეჩნების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CHEUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ჩეჩნები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ჩეჩნები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

CHEUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ჩეჩნები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ჩეჩნები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JEWMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ებრაელებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ ებრაელებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JEWFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ ებრაელებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები ებრაელებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JEWWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ებრაელების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ ებრაელების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JEWNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ებრაელების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ ებრაელების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JEWACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ებრაელების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ ებრაელების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JEWUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ებრაელები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ებრაელები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

JEWUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ებრაელები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ ებრაელები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SLMMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სალაფ მუსლიმებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სალაფ მუსლიმებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SLMFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ სალაფ მუსლიმებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები სალაფ მუსლიმებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SLMWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სალაფი მუსლიმების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სალაფი მუსლიმების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SLMNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სალაფი მუსლიმების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სალაფი მუსლიმების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SLMACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სალაფი მუსლიმების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სალაფი მუსლიმების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SLMUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სალაფი მუსლიმები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სალაფი მუსლიმები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SLMUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სალაფი მუსლიმები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სალაფი მუსლიმები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SFMMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სუფ მუსლიმებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სუფ მუსლიმებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SFMFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ სუფ მუსლიმებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები სუფ მუსლიმებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SFMWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სუფი მუსლიმების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სუფი მუსლიმების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SFMNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სუფი მუსლიმების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სუფი მუსლიმების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SFMACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სუფი მუსლიმების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სუფი მუსლიმების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SFMUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სუფი მუსლიმები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სუფი მუსლიმები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

SFMUTC: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სუფი მუსლიმები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სუფი მუსლიმები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

OTHMMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სხვა მუსლიმებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ სხვა მუსლიმებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

OTHMFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ სხვა მუსლიმებითან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები სხვა მუსლიმებითან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

OTHMWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სხვა მუსლიმების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ სხვა მუსლიმების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

OTHMNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სხვა მუსლიმების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ სხვა მუსლიმების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

OTHMACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სხვა მუსლიმების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ სხვა მუსლიმების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

OTHMUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სხვა მუსლიმები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სხვა მუსლიმები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

OTHMUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სხვა მუსლიმები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ სხვა მუსლიმები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ORTMMARR: თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იქორწინებდნენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ORTMFRN: თქვენნაირი ადამიანები იმეგობრებდნენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები მართლმადიდებელ ქრისტიანებთან იმეგობრებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ORTMWRK: თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანების გვერდიგვერდ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იმუშავებდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანების გვერდიგვერდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ORTMNEIG: თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანების ოჯახის მეზობლად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები იცხოვრებდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანების ოჯახის მეზობლად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ORTMACUQ: თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაცნობები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირი ადამიანები უბრალოდ იქნებოდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაცნობები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ORTMUTN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მათი სამეზობლოს გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

ORTMUTCN: თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენნაირ ადამიანებს უნდათ, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მათი ქვეყანის გარეთ ცხოვრობდნენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

RELRES: საქართველოში თქვენი რელიგიის ხალხი იდევნება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: საქართველოში თქვენი რელიგიის ხალხი იდევნება

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

RESPER: ჩემი რელიგიის ხალხი იდევენება დასავლეთის მიერ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემი რელიგიის ხალხი იდევენება დასავლეთის მიერ

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REBSTLF: იმისთვის, რომ გქონდეს კარგი სიცოცხლე ადამიანი უნდა ეკუთვნოდეს ერთ, ჭეშმარიტ რელიგიას

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: იმისთვის, რომ გქონდეს კარგი და აზრიანი სიცოცხლე ადამიანი უნდა ეკუთვნოდეს ერთ, ჭეშმარიტ რელიგიას

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REFLWS: მსოფლიოში ყველა რელიგიას აქვს ხარვეზები და მცდარი სწავლება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მსოფლიოში ყველა რელიგიას აქვს ხარვეზები და მცდარი სწავლება

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REPRF: მსოფლიოში არსებობს რელიგია, რომელიც ღვთის სიყვარულს უშეცდომოდ ასწავლის

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მსოფლიოში არსებობს რელიგია, რომელიც ღვთის სიყვარულს უშეცდომოდ ასწავლის

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REPUNSH: ღმერთი ყველაზე მკაცრად მათ დასჯის, ვინც უარს იტყვის თავის რელიგიაზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ღმერთი ყველაზე მკაცრად მათ დასჯის, ვინც უარს იტყვის თავის რელიგიაზე

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REGUID: ღმერთმა კაცობრიობას მისცა სრული გზამკვლევი ბედნიერებისა და ხსნისთვის, რასაც ყველა უნდა მიჰყვეს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ღმერთმა კაცობრიობას მისცა სრული, უცვლელი გზამკვლევი ბედნიერებისა და ხსნისთვის, რასაც ყველა უნდა მიჰყვეს

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REGOODP: უფრო მნიშვნელოვანია იყო კარგი ადამიანი ვიდრე გწამდეს ღმერთის და ჭეშმარიტი რელიგიის

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: უფრო მნიშვნელოვანია იყო კარგი ადამიანი ვიდრე გწამდეს ღმერთის და ჭეშმარიტი რელიგიის

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

WEGEO: მე არასდროს ვიტყოდი ფრაზას ‘ჩვენ ქართველები’

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მე არასდროს ვიტყოდი ფრაზას ‘ჩვენ ქართველები’

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

SEEMSGEO: მე ნამდვილად არ მინდა საკუთარ თავს ქართველად აღვიქვამდე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მე ნამდვილად არ მინდა საკუთარ თავს ქართველად აღვიქვამდე

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

DISTGEO: მე ყოველთვის ვცდილობ ქართველებისგან თავი შორს დავიჭირო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მე ყოველთვის ვცდილობ ქართველებისგან თავი შორს დავიჭირო

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

NOGEO: არაფერი საერთო არ მინდა მქონდეს ქართველებთან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: არაფერი საერთო არ მინდა მქონდეს ქართველებთან

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

FEELNOGEO: როდესაც ქართველებზე საუბრობენ მე არასდროს ვგრძნობ, რომ ეს მე მეხება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: როდესაც ქართველებზე საუბრობენ მე არასდროს ვგრძნობ, რომ ეს მე მეხება

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

FEELGEO: მე თავს ქართველად ვგრძნობ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მე თავს ქართველად ვგრძნობ

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

FEELCNGEO: მე ვგრძნობ კავშირს ქართველებთან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: მე ვგრძნობ კავშირს ქართველებთან

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REDISCLF: ჩემი რელიგიის ხალხი ხშირად განიცდის დისკრიმინაციას ყოველდიურ ცხოვრებაში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემი რელიგიის ხალხი ხშირად განიცდის დისკრიმინაციას ყოველდიურ ცხოვრებაში

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

REDISCWK: ჩემი რელიგიის ხალხი ხშირად განიცდის დისკრიმინაციას როდესაც ეძებს სამსახურს ან სტაჟირებას

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემი რელიგიის ხალხი ხშირად განიცდის დისკრიმინაციას როდესაც ეძებს სამსახურს ან სტაჟირებას

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

RELIMP: ჩემი რელიგია ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემს ცხოვრებაში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემი რელიგია ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემს ცხოვრებაში

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

RELCNTLF: ჩემს ცხოვრებაში, ერთადერთი რამ, რასაც აზრი აქვს, ჩემი რელიგიაა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემს ცხოვრებაში, ერთადერთი რამ, რასაც აზრი აქვს, ჩემი რელიგიაა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

RELFEEL: ჩემი რელიგია განსაზღვრავს, თუ როგორ ვგრძნობ თავს შინაგანად

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემი რელიგია განსაზღვრავს, თუ როგორ ვგრძნობ თავს შინაგანად

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

RELTRTH: არსებობს მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება - ღვთიური ჭეშმარიტება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: არსებობს მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება - ღვთიური ჭეშმარიტება

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

RELMEAN: ჩემს რელიგიას აქვს ერთადერთი მყარი და უცვლელი მნიშვნელობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემს რელიგიას აქვს ერთადერთი მყარი და უცვლელი მნიშვნელობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

FEELCNREL: ძალიან დიდ კავშირს ვგრძნობ ჩემს რელიგიურ თემთან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ძალიან დიდ კავშირს ვგრძნობ ჩემს რელიგიურ თემთან

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

RELCNPEP: ჩემი რწმენა კავშირშია ჩემი რელიგიის ხალხთან

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ‘7’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’ გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: ჩემი რწმენა კავშირშია ჩემი რელიგიის ხალხთან

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არ ვეთანმხები
 • 2
 • ვეთანმხები

ECONSTN: თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 7-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი

NOMONFD: ბოლო 12 თვის მანძილზე არ გქონდათ ფული საკვების საყიდლად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რამდენჯერ მოხდა ისე, რომ არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • ყოველკვირა
 • ყოველთვე
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • 3000 ლარზე მეტი
 • 2001 ლარიდან 3000 ლარამდე
 • 1001 ლარიდან 2000 ლარამდე
 • 601 ლარიდან 1000 ლარამდე
 • 251 ლარიდან 600 ლარამდე
 • 121 ლარიდან 250 ლარამდე
 • 120 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SPENDMO: შინამეურნეობის ხარჯები გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ამავე ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის საერთო დანახარჯი გასულ თვეში?

პასუხები:
 • 3000 ლარზე მეტი
 • 2001 ლარიდან 3000 ლარამდე
 • 1001 ლარიდან 2000 ლარამდე
 • 601 ლარიდან 1000 ლარამდე
 • 251 ლარიდან 600 ლარამდე
 • 121 ლარიდან 250 ლარამდე
 • 120 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FOODDBT: საკვებისთვის ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად? ეს ხდებოდა ...

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FUTRUNG: მომდევნო 5 წელში ეკონომიკური საფეხურის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: ამავე ბარათის მეშვეობით, თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

პასუხები:
 • არანაირი ფორმალური განათლება ან მხოლოდ საბავშვო ბაღი
 • დაწყებით განათლება (1-6 კლასები) დასრულებული ან დაუსრულებელი
 • საბაზისო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • პროფესიული განათლება 9 კლასის დასრულების შემდეგ
 • პროფესიული განათლება სკოლის დასრულების შემდეგ
 • არასრული ბაკალავრიატი
 • ბაკალავრიატი
 • არასრული მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • არასრული დოქტორანტურა
 • დოქტორანტურა
 • არ ვიცი

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მიხედვით, რა არის დედათქვენის განათლების უმაღლესი საფეხური?

პასუხები:
 • არანაირი ფორმალური განათლება ან მხოლოდ საბავშვო ბაღი
 • დაწყებით განათლება (1-6 კლასები) დასრულებული ან დაუსრულებელი
 • საბაზისო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • პროფესიული განათლება 9 კლასის დასრულების შემდეგ
 • პროფესიული განათლება სკოლის დასრულების შემდეგ
 • არასრული ბაკალავრიატი
 • ბაკალავრიატი
 • არასრული მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • დოქტორანტურა
 • არ ვიცი

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მიხედვით, რა არის მამათქვენის განათლების უმაღლესი საფეხური?

პასუხები:
 • არანაირი ფორმალური განათლება ან მხოლოდ საბავშვო ბაღი
 • დაწყებით განათლება (1-6 კლასები) დასრულებული ან დაუსრულებელი
 • საბაზისო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • პროფესიული განათლება 9 კლასის დასრულების შემდეგ
 • პროფესიული განათლება სკოლის დასრულების შემდეგ
 • არასრული ბაკალავრიატი
 • ბაკალავრიატი
 • არასრული მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • არასრული დოქტორანტურა
 • დოქტორანტურა
 • არ ვიცი

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ
 • კვირაში ერთხელ
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELFAST: მარხვის სიხშირე, როდესაც ამას მოითხოვს რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია? თქვენ ...

პასუხები:
 • ყოველთვის მარხულობთ
 • ხშირად მარხულობთ
 • ხანდახან მარხულობთ
 • იშვიათად მარხულობთ
 • თუ არასდროს არ მარხულობთ
 • ჩემი რელიგია არ მოითხოვს მარხვის დაცვას
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SPKLANG: სახლში ძირითადად რა ენაზე საუბრობთ?

შეკითხვის ტექსტი: სახლში ძირითადად რა ენაზე საუბრობთ?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები:'სომხურად', 'რუსულად' და 'ჩეჩნურად' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • ქართულად
 • სომხურად
 • აზერბაიჯანულად
 • რუსულად
 • ქისტურად
 • ჩეჩნურად
 • ავარულად
 • სხვა
 • არ ვიცი

FRCDISP: საქართველოში ან კავკასიაში კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწია თუ არა თქვენს ოჯახს იძულებით გადაადგილება საქართველოში ან კავკასიაში კონფლიქტის შედეგად?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობის საკუთრება - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობის საკუთრება - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCELL: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს? (სმარტფონის გარდა)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNSPHN: შინამეურნეობის საკუთრება - სმარტფონი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სმართფონს (ფერადი ეკრანით და ინტერნეტთან კავშირით)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNTBLT: შინამეურნეობის საკუთრება - პლანშეტური კომპიუტერი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პლანშეტურ კომპიუტერს (მაგ: აიფედი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო, და სხვ.)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობის საკუთრება - მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობის საკუთრება - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობის საკუთრება - ავტომატური სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომატურ სარეცხ მანქანას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობის საკუთრება - პერსონალური კომპიუტერი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პერსონალურ კომპიუტერს ლეპტოპის ჩათვლით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNHWT: შინამეურნეობის საკუთრება - ცხელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცხელ წყალს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCHTG: შინამეურნეობის საკუთრება - ცენტრალური გათბობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცენტრალურ გათბობას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

HHAGRIBS: შინამეურნეობა ყიდის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს/აქვს ბიზნესი/ რომელიმე წევრი თვითდასაქმებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ყიდის თუ არა თქვენი ოჯახი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს, რომელიც მოჰყავს, ან აქვს თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრს რაიმე სხვა ბიზნესი ან არის თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრი თვითდასაქმებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

მოიძებნა: 461 შედეგი