Frequency distribution (%)
Ամեն օր64
Շաբաթական առնվազն մեկ անգամ8
Ամսական առնվազն մեկ անգամ1
Ավելի հազվադեպ4
Երբեք21
Չգիտեմ թե ինչ բան է համացանցը1
ՉԳ0

FRQINTR: Համացանցից օգտվելու հաճախականությունը

Question text: Որքա՞ն հաճախ եք օգտվում համացանցից։

Values:
 • Ամեն օր
 • Շաբաթական առնվազն մեկ անգամ
 • Ամսական առնվազն մեկ անգամ
 • Ավելի հազվադեպ
 • Երբեք
 • Չգիտեմ թե ինչ բան է համացանցը
 • ՉԳ

FRQINTR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.