Frequency distribution (%)
Everyday31
At least once a week9
At least once a month1
Less frequently7
Never47
Don't know what internet is3
DK/RA2

FRQINTR: Frequency of internet usage

Question text: Please tell me how often do you use the Internet? Do you use the Internet..

Values:
 • Everyday
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less frequently
 • Never
 • Don't know what internet is
 • DK/RA

FRQINTR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Survey on Public Policies, 2013

The study commissioned by Transparency International Georgia, intended to gauge citizens' awareness regarding various issues

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.