საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2013

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

პასუხების ანალიზი

საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2013

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Gender of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: Gender of the respondent

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: Age of the respondent

შენიშვნა: This variable was recoded from open-ended

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

RESPEDU: Education of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have achieved to date?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher
 • DK/RA

JOBLOST: Did you lose job during last 6 months?

შეკითხვის ტექსტი: Have you lost your job during last 12 months?

პასუხები:
 • Yes, I lost it
 • No, I have not lost it
 • Did not work 6 months ago
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants)

პასუხები:
 • Yes
 • No

JOBTYPE: Are you employed in public or private sector?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me are you employed in public sector or private sector?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants)

პასუხები:
 • Working in public sector
 • Working in private sector
 • DK/RA

EMPLCON: Has your employment contract changed during last 6 months?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, has your employment contract changed over the last 6 months? (Excluding new job or promotional change)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CONTRCH: Main thing that was changed in the contract

შეკითხვის ტექსტი: What is the most important that has changed in your employment contract?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants)

პასუხები:
 • Increase in the salary
 • Decrease in the salary
 • Increase in the length of working day
 • Decrease in the length of working day
 • No changes
 • Other
 • DK/RA

OVRTIME: Do you work overtime or during holidays?

შეკითხვის ტექსტი: Do you work overtime (more than 40 hours per week) or on holidays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants)

პასუხები:
 • Yes, frequently, almost every day
 • Yes, once or twice a week
 • Yes, sometimes
 • Rarely, almost never
 • No, never
 • DK/RA

CMPOVRT: Do you get compensation for overtime work?

შეკითხვის ტექსტი: If yes, are you paid for your overtime hours?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants) and do overtime work

პასუხები:
 • Yes, always
 • Yes, but not always
 • No
 • DK/RA

CMPOV12: Have you taken compensation for overtime work in 2012?

შეკითხვის ტექსტი: Have you been paid for your overtime hours during 2012?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants)

პასუხები:
 • Yes, always
 • Yes, but not always
 • No
 • No, I have not worked overtime
 • DK/RA

LABRVIO: Violation of labor rights during last six months

შეკითხვის ტექსტი: Have your labor/employment rights been violated during the last 6 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

POLINTR: Level of interest in current political events of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Using this card, where ‘1’ means “Not interested at all” and ‘5’ means “Very interested”, please tell me how much interested are you in current political events in Georgia?

პასუხები:
 • Not interested at all
 • Rather not interested than interested
 • Neutral
 • Rather interested than not interested
 • Very interested
 • DK/RA

INFSONJ: Sources of information about current events-Newspapers, journals

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - Newspapers, journals

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INFSORA: Sources of information about current events-Radio

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - Radio

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INFSOTV: Sources of information about current events-TV

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - TV

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INFSOIN: Sources of information about current events-Internet

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - Internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INFSOCO: Sources of information about current events-Colleagues

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - Colleagues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INFSORF: Sources of information about current events-Relatives, friends

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - Relatives, friends

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INFSOFM: Sources of information about current events-Family members

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - Family members

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INFSOOT: Sources of information about current events-Other

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me only main sources of information - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TIMENWS: Time spent on news about current event in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, on average, how much time do you spend daily on receiving news about current event in Georgia?

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 -2 hours
 • 2 - 3 hours
 • More than 3 hours
 • DK/RA

FRQINTR: Frequency of internet usage

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how often do you use the Internet? Do you use the Internet..

პასუხები:
 • Everyday
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less frequently
 • Never
 • Don't know what internet is
 • DK/RA

INTRUSE: Use internet for...

შეკითხვის ტექსტი: Most often you use the Initernet…

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • For work related issues
 • For fun
 • To keep in touch/strengthen relations with people
 • For news
 • Other
 • DK/RA

USETWWK: Social networks used for at least once a week-Twitter

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following social networks do you use at least once a week? - Twitter

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • None
 • DK/RA

USEFBWK: Social networks used for at least once a week-Facebook

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following social networks do you use at least once a week? - Facebook

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • None
 • DK/RA

USEODWK: Social networks used for at least once a week-Odnoklassniki

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following social networks do you use at least once a week? - Odnoklassniki

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at least once a month

პასუხები:
 • None
 • DK/RA

PARLVOT: Voted in the Parliamentary elections of 2012?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me have you participated in the parliamentary elections of October 1, 2012?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HLTHINS: Type of health insurance

შეკითხვის ტექსტი: Using this cards please tell me which one best describes type of your health insurance?

პასუხები:
 • Corporate insurance provided by your or your family member's
 • Individual insurance package which you bought yourself from
 • State health insurance program
 • Municipal health insurance program
 • Other
 • I don't have incurance
 • DK/RA

SOCHINS: If insured through social program, which one?

შეკითხვის ტექსტი: If you are insured through social program, please tell me, which category best describes your situation?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were insured through social program

პასუხები:
 • Retired
 • Student
 • Teacher and school administrative technical personnel
 • Below the poverty level
 • People's painters and laureates of Rustaveli premium
 • People's artists
 • IDPs living in the IDP settlements
 • People with obvious limited abilities
 • DK/RA

UNIVAMB: Universal health insurance covers-Ambulance

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Ambulance

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVSTAT: Universal health insurance covers-Stationary treatment

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Stationary treatment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVDISP: Universal health insurance covers-Dispensary treatment

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Dispensary treatment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVMEDC: Universal health insurance covers-Medicine

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Medicine

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVFAMD: Universal health insurance covers-Family doctor

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Family doctor

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVSTOM: Universal health insurance covers-Stomatology

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Dentistry

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVPETJ: Universal health insurance covers-Pelvis-thigh joints preventive treatment

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Pelvis-thigh joints preventive treatment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVBPT: Universal health insurance covers-Broad preventive treatment

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Broad preventive treatment

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVILLN: Universal health insurance covers-Your illness/complaints

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Your illness/complaints

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVOTH: Universal health insurance covers-Other

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVNOTH: Universal health insurance covers-Nothing

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Nothing

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

UNIVEVRT: Universal health insurance covers-Everything

შეკითხვის ტექსტი: If we talk about the state sponsored universal health insurance program, please tell me which of these expenses are covered by this program? - Everything

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

MEDSSINS: Know when medicine cost is covered through the state sponsored insurance?

შეკითხვის ტექსტი: Do you know in which cases are medicine costs covered by the state sponsored insurance?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INSALLCO: Believe that insurance package will cover all medical costs when needed?

შეკითხვის ტექსტი: Do you believe or not that our health insurance packages will certainly cover your medical costs when necessary?

პასუხები:
 • Will cover completely
 • Will cover but only partially
 • Will not cover
 • DK/RA

MEDCOST: Your healthcare related expenses will ... due to the insurance program?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that as a result of state sponsor insurance program your healthcare related expenses will...

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Do not have healthcare-related expenses option

პასუხები:
 • Decrease
 • Stay the same
 • Increase
 • I do not have health related expenses
 • DK/RA

SOMHLTCO: Agree that you'll still have some healthcare related expenses?

შეკითხვის ტექსტი: Using this cards please tell me how much you agree or disagree with the statement that even if you have the universal health insurance program, you will still have additional health related expenses, either official or unofficial?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had healthcare-related expenses

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree than agree
 • Neutral
 • Rather agree than disagree
 • Completely agree
 • DK/RA

MEDINSNO: Who should you address if the terms of insurance are not fulfilled?

შეკითხვის ტექსტი: In case, if under a certain insurance program, clinic, hospital or a drug’s store do not fulfill terms of insurance who should you address first of all?

შენიშვნა: Following options were recoded into Other: Ministry of internal affairs/police/patrol, Parliament of Georgia, Office of the prime-minister

პასუხები:
 • Ministry of healthcare
 • Mediation service
 • Insurance company
 • Other
 • DK/RA

URGSERVD: Know the difference between urgent stationary and urgent dispensary services?

შეკითხვის ტექსტი: Do you know what is the difference between urgent stationary and urgent dispensary services?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HLTHINSPA: How much would you pay for health insurance per month?

შეკითხვის ტექსტი: Please imagine, that in Georgia, there is exactly the kind of a health insurance program you want. How much would you pay for such insurance?

პასუხები:
 • Up to 10 GEL
 • 11-20 GEL
 • 21-30 GEL
 • More than 30 GEL
 • Nothing. It should be free of charge
 • DK/RA

HLTHPAYG: Should people pay for their health insurance or should the state pay for them?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that in general, people should pay for their and their family members’ health insurance themselves or the state should cover these expenses?

პასუხები:
 • People should pay for their and their family members' health
 • Expenses should be covered completely by the state
 • Partially by the state, partially by the citizens themselves
 • DK/RA

MEDIPAY: Which statement do you agree with?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following opinions do you agree with? Opinion 1: People, who have income that is higher than average, should pay more in health insurance and this way partially finance health insurance of people whose income is below than average. Opinion 2: Everybody should pay the same amount in the health insurance, because everyone should take care of their health

პასუხები:
 • People with higher income should pay more
 • Everybody should pay the same amount
 • Agree with neither
 • DK/RA

MEDBFRQ: Frequency of buying the medicine during last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how often have you had to buy medicines for you or your family members during the last 12 months?

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • At least once a month
 • Less frequently than once a month
 • Have not bought medicine in the last 12 months
 • DK/RA

MEDMON: Amount of money spent on the medicines during last 30 days

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, approximately, how much have you spent on medicines during the last 30 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had purchased medicine during the last 12 months

პასუხები:
 • Up to 20 GEL
 • 21-50 GEL
 • 51-100 GEL
 • 101-200 GEL
 • 201-300 GEL
 • 301-400 GEL
 • 401-500 GEL
 • More than 500 GEL
 • DK/RA

MEDPRIC: Prices on medicines increased/stayed the same/decreased during last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that in Georgia, prices on medicines have increased, stayed the same or decrease during the last 12 months?

პასუხები:
 • Increased
 • Stayed the same
 • Decreased
 • DK/RA

MEDCNTR: Pay attention to the country where the medicine was produced

შეკითხვის ტექსტი: When you buy medicines, do you pay special attention to the country where this medicine is made?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEDTGE: How much do you trust/distrust medicine produced in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTEU: How much do you trust/distrust medicine produced in EU countries?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in the EU?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTUS: How much do you trust/distrust medicine produced in USA?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in the USA?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTRU: How much do you trust/distrust medicine produced in Russia?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in Russia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTUA: How much do you trust/distrust medicine produced in Ukraine?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in Ukraine?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTIN: How much do you trust/distrust medicine produced in India?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in India?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTCN: How much do you trust/distrust medicine produced in China?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in China?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTEG: How much do you trust/distrust medicine produced in Egypt?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced in Egypt?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

MEDTALT: How much do you trust/distrust medicine produced by alternative medical practicing

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust - Medicines that are produced by alternative medical practitioners?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

PHRMPR: Preferred pharmacy shop

შეკითხვის ტექსტი: Which drug store do you prefer when buying medicines?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who preferred particular pharmacy shop over others

პასუხები:
 • Aversi
 • PSP
 • GPC
 • Pharma Depot
 • People's drug-store
 • Other/local
 • Does not matter
 • DK/RA

PHRMWHY: Reason for buying the medicines in a particular pharmacy shop

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me why do you prefer this particular drug store?

შენიშვნა: Following options were recoded into Other: They give me medicine without prescription if needed and I believe that they won't give me medicine that have expired date of usage.

პასუხები:
 • I am sure that the medicine has quality/medicine is not fals
 • They have best prices
 • I want to participate in the lottery
 • It has the most convenient location for me
 • Pharmacist helps me while choosing the medicine
 • Other
 • DK/RA

GPBINJRN: How much does GPB 1 reflect the interests of journalists?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of journalists?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUNM: How much does GPB 1 reflect the interests of UNM?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of UNM?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUGED: How much does GPB 1 reflect the interests of Georgian Dream?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of Georgian Dream?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUGEO: How much does GPB 1 reflect the interests of population of Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of population of Georgia?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUAVG: How much does GPB 1 reflect the interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of people like you?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUEMN: How much does GPB 1 reflect the interests of ethnic minorities?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of ethnic minorities?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINURLM: How much does GPB 1 reflect the interests of religious minorities?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of religious minorities?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUSXM: How much does GPB 1 reflect the interests of sexual minorities?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of sexual minorities living in Georgia?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUBSN: How much does GPB 1 reflect the interests of Georgian business companies?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of Georgian business companies?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUCHU: How much does GPB 1 reflect the interests of the church?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of the church?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBINUFRG: How much does GPB 1 reflect the interests of foreign countries?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much does GPB 1 reflect the interests of foreign countries?

პასუხები:
 • Does not reflect at all
 • Rather does not reflect than reflects
 • Partially reflects, partially does not reflect
 • Rather reflects than does not reflect
 • Completely reflects
 • DK/RA

GPBNEWSP: What would you like to see more on GPB 1-News programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - News programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBPOLTLK: What would you like to see more on GPB 1-Political talk-shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Political talk-shows

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBINVJOU: What would you like to see more on GPB 1-Investigatory journalism materials

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Investigatory journalism materials on political, social and economic issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBCONSR: What would you like to see more on GPB 1-Programs protecting consumer rights

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Programs protecting consumer rights (for example, about the quality of food, bank services, law consultations)

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBEDUCAT: What would you like to see more on GPB 1-Educational programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Educational programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBRELGIS: What would you like to see more on GPB 1-Religious programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Religious programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBGEOHI: What would you like to see more on GPB 1-Programs about Georgian history and culture

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Programs about Georgian history and culture

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBKIDSP: What would you like to see more on GPB 1-Programs for children

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Programs for children

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBENTRT: What would you like to see more on GPB 1-Entertaining program

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Entertaining program

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBMOVIF: What would you like to see more on GPB 1-Foreign movies

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Foreign movies

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBMOVIG: What would you like to see more on GPB 1-Georgian movies

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Georgian movies

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GPBOTHER: What would you like to see more on GPB 1-Other

შეკითხვის ტექსტი: What kind of programs would you like to see more on GPB 1 - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

POLACTME: Justified/not justified for a political actor to own a media outlet?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion is it justified or not for a political actor or his/her relative to own a media outlet?

პასუხები:
 • Yes, media independence means that anyone can own a media ou
 • No, I think that all media outlets should be free from any p
 • DK/RA

MEDPIMP: Will owning a media outlet by politician effect the impartiality of this outlet?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion if a political actor or his/her close relative owns a media outlet will it affect the impartiality of this outlet?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who approved ownership of the media outlets by politicians

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEDSTATM: Which statement do you agree with?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following opinions do you agree with? Opinion 1: Nowadays in Georgia politics determine what and how is covered by media. Opinion 2: Nowadays media tells politicians how to act

შენიშვნა: Answer options Agree very strongly and Agree were merged together

პასუხები:
 • Nowadasy in Georgia politics determine what and how is covered by media
 • Nowadays media tells politicians how to act
 • Agree with neither
 • DK/RA

GEOJRPROF: Agree/disagree - Georgian journalists are good professionals

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists are good professionals.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Completely agree

GEOJRPPLI: Agree/disagree - Georgian journalists consider the interests of people like you

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists consider the interests of people like you.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Completely agree

GEOJRCOVR: Agree/disagree - Georgian journalists cover current events superficially

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists cover current events superficially.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Completely agree

GEOJROWNR: Agree/disagree - Georgian journalists work considering their owner's interests

შეკითხვის ტექსტი: Using this card where ‘1’ means “Do not agree at all” and ‘5’ means “Fully agree”, how much do you agree or disagree that Georgian journalists work considering their owner's interests.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Rather disagree than agree
 • Partially agree partially disagree
 • Rather agree than disagree
 • Completely agree

JRNRGOVT: The role journalists should play-Protect the interests of the government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Protect the interests of the government

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRCRITG: The role journalists should play-Criticize the government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Criticize the government

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRCITNW: The role journalists should play-Provide the citizens with news about the govern

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Provide the citizens with news about the government decisions

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRSOCP: The role journalists should play-Cover social problems of the society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Cover social problems of the society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRENTRT: The role journalists should play-Make entertaining programs

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Make entertaining programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRREJP: The role journalists should play-Voice the problems of people rejected by the so

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Voice the problems of people rejected by the society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRINEQ: The role journalists should play-Fight inequality in the society

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Fight inequality in the society

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNROTHE: The role journalists should play-Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

JRNRNONE: The role journalists should play-None of the above

შეკითხვის ტექსტი: In your opinions what should be the role of journalists? - None

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVSIGANT: How do you receive TV signal?-Via antenna

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Antenna

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TVSIGSDI: How do you receive TV signal?-Via satellite dish

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Satellite dish

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TVSIGCAB: How do you receive TV signal?-Via cable

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Cable

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TVSIGONL: How do you receive TV signal?-Online, via internet

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TVSIGOTH: How do you receive TV signal?-Other

შეკითხვის ტექსტი: How do you receive TV signal? Do you receive it via - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SMSCOMM: Receive massages from commercial companies without your permission?

შეკითხვის ტექსტი: Do you receive telephone messages (SMS) from commercial companies, without your permission?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • Do not have a cell phone
 • DK/RA

SMSCOPN: What do you think about this massages?

შეკითხვის ტექსტი: What do you think about these messages (SMS)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were receiving SMS ads

პასუხები:
 • Often it's useful
 • Sometimes it's useful
 • It's useless but I don't mind
 • It's irritating
 • DK/RA

PHONESCR: Would share personal secret with a friend through phone?

შეკითხვის ტექსტი: Would share personal secret with a friend through a phone?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PHONEPOL: Would share critical opinion about political events with a friend through phone?

შეკითხვის ტექსტი: Would you share critical opinion about current political events in Georgia with a friend through a phone?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GOVTLHCS: Does Georgian government listen to suspects in committing a heavy crime

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgian government listen to the following group of people? - Those suspected in committing a heavy crime

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GOVTLLCS: Does Georgian government listen to suspects in committing less heavy crime

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgian government listen to the following group of people? - Those suspected in committing less heavy crime

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GOVTLJOU: Does Georgian government listen to journalists

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgian government listen to the following group of people? - Journalists

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GOVTLPOL: Does Georgian government listen to politicians

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgian government listen to the following group of people? - Politicians

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GOVTLACC: Does Georgian government listen to politically active citizens

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgian government listen to the following group of people? - Politically active citizens

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GOVTLEVR: Does Georgian government listen to Everybody

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgian government listen to the following group of people? - Everybody

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GOVTLNOB: Does Georgian government listen to Nobody

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgian government listen to the following group of people? - Nobody

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTRWTCH: Does government watch your internet activities?

შეკითხვის ტექსტი: Does government watch/follow your internet activities: email, social networks, forums?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TRJOURN: How much do you trust/distrust journalists?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust journalists?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRJUDGE: How much do you trust/distrust judges?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust judges?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRPOLIC: How much do you trust/distrust police?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust police?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRDOCT: How much do you trust/distrust doctors?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust doctors?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRTEACH: How much do you trust/distrust teachers?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust teachers?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRPRESD: How much do you trust/distrust the president?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust president of Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRPARLM: How much do you trust/distrust the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust parliament of Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRLOCGVT: How much do you trust/distrust local government?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust local government of your district?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRNGOGE: How much do you trust/distrust NGOs working in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust NGOs working in Georgia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • Rather distrust than trust
 • Partially trust partially distrust
 • Rather trust than distrust
 • Fully trust
 • DK/RA

ASKBRB12: Anybody asked for a bribe since October 1, 2012?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, since parliamentary elections of October 1, 2012 have you been asked to pay a bribe?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OFFCOPRP: Officials using their position for own purposes since October 1, 2012

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, since parliamentary elections of October 1, 2012, how common is it for Georgian officials to use their position for own purposes?

პასუხები:
 • Not spread at all
 • Rather not spread than spread
 • Partially spread partially not spread
 • Rather spread than not spread
 • Widely spread
 • DK/RA

PARLNTF: Number of the parliament members - correct/incorrect

შეკითხვის ტექსტი: Did the respondent answer correctly how many members are in Georgian parliament?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who gave valid answers (not refusal and don't know) to the PARLNTF question

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

PARLNUM: This number is ... for a country like Georgia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, this number of the parliament members for the country like Georgia is...

პასუხები:
 • Too many
 • Enough
 • Too few
 • DK/RA

PARLSPTF: Who is the speaker of the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Did the respondent answer correctly who is the speaker of Georgian parliament?

პასუხები:
 • Correct answer
 • Incorrect answer
 • DK/RA

MAJORTF: Who's your majoritarian? - true or false

შეკითხვის ტექსტი: Did the respondent answer correctly who is the majoritarian MP of the district?

პასუხები:
 • Correct answer
 • Incorrect answer
 • DK/RA

PARLFOLW: Do you follow the work of the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Using this card please tell me do you follow or not the information about the work of the parliament?

პასუხები:
 • Follow with great attention
 • Follow, more or less
 • Almost don't follow
 • Do not follow at all
 • DK/RA

PARLACTM: Who is the most active member of the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion who is the most active member of Georgian parliament?

შენიშვნა: Options with frequency less than 1 percent were grouped to Other

პასუხები:
 • No one is active
 • Eka Beselia
 • Davit Usupashvili
 • Tinatin Khidasheli
 • Davit Bakradze
 • Koba Davitashvili
 • Davit Saganelidze
 • Chiora Taktakishvili
 • Manana Kobakhidze
 • Zviad Dzidziguri
 • Other
 • DK/RA

PARLTRUM: Which parliament member do you trust the most?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which member of the Georgian parliament do you trust the most?

შენიშვნა: Options with frequency less than 1 percent were grouped to Other

პასუხები:
 • Trust to no one
 • Davit Usupashvili
 • Davit Bakradze
 • Eka Beselia
 • Tinatin Khidasheli
 • Koba Davitashvili
 • Bidzina Ivanishvili
 • Zviad Dzidziguri
 • Vakhtang Khmaladze
 • Manana Kobakhidze
 • Other
 • DK/RA

PARLISSIM: Which parliament member addresses issues important for you?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which member of the parliament addresses issues that are important for you?

შენიშვნა: Options with frequency less than 1 percent were grouped to Other

პასუხები:
 • No one addresses issues important to me
 • Davit Bakradze
 • Davit Usupashvili
 • Maia Panjikidze
 • Gia Volski
 • Sozar Subari
 • Gogi Topadze
 • Zakaria Kutsnashvili
 • Other
 • DK/RA

PARLBIGPR: Biggest problem of the parliament

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the biggest problem in the work of Georgian parliament nowadays?

პასუხები:
 • Inappropriate conduct of the parliament members
 • Violation of parliamentary procedures (for example, voting f
 • Lack of professionalism in parliamentary members
 • Political confrontation
 • Parliament members are not serving people
 • Other
 • DK/RA

PRLTBSKUT: Should parliament work in Tbilisi or Kutaisi?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, where should be the Georgian parliament located in Tbilisi or Kutaisi?

პასუხები:
 • In Tbilisi
 • In Kutaisi
 • Both
 • DK/RA

LOCGOVTU: How well do you understand how your local government works?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how well do you understand how the local government of your city/municipality works? Please use this card where ‘1’ means “Very badly” and ‘5’ means “Very well”.

პასუხები:
 • Very badly
 • Rather badly, than well
 • Neutral
 • Rather well than badly
 • Very well
 • DK/RA

LOCGOVIN: How much does local governor/mayor represent the interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much does local governor/mayor represent the interests of people like you. Please use this card where ‘1’ means “Does not represent at all” and ‘5’ means “Fully represents”.

პასუხები:
 • Does not represent at all
 • Rather does not represent than represents
 • Neutral
 • Rather represents than does not represent
 • Fully represents
 • DK/RA

LOCGOVAT: Attended local government meeting?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, have you attended local government or your municipality/city council meeting during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LOCSAKIN: How much local government/city hall represents the interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much does local government of your municipality/city represent the interests of people like you? Please use this card where ‘1’ means “Does not represent at all” and ‘5’ means “Fully represents”.

პასუხები:
 • Does not represent at all
 • Rather does not represent than represents
 • Neutral
 • Rather represents than does not represent
 • Fully represents
 • DK/RA

ELECLOCP: Would you participate in 2014 local government elections?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion will you participate in 2014 local government elections or not?

პასუხები:
 • Definitely will not participate
 • Rather not participate than participate
 • Rather participate than not participate
 • Will definitely participate
 • DK/RA

ELECLOCF: What factor will influence your choice?

შეკითხვის ტექსტი: First of all, what determines, which candidate will you vote for in the elections of local government?

პასუხები:
 • His/her education
 • His/her family
 • His/her work experience
 • His/her financial resources
 • His/her honesty
 • His/her religion
 • His/her age
 • His/her origins
 • Party that presents him/her
 • Other
 • DK/RA

HHSIZE: Total number of HH members

შეკითხვის ტექსტი: Total number of HH members

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

მოიძებნა: 152 შედეგი