მედიის კვლევა საქართველოში, 2009

კვლევა სწავლობს მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივ შეხედულებებსა და პრიორიტეტებს, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმს, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობას

პასუხების ანალიზი

მედიის კვლევა საქართველოში, 2009

კვლევა სწავლობს მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივ შეხედულებებსა და პრიორიტეტებს, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმს, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობას

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type (capital, non-capital)

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • Capital
 • Non-capital

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age groups

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56 or older

FREETFRN: What do you do in your free time? - Spend with friends/family

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Spend with friends/family

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETBOK: What do you do in your free time? - Read a book

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Read a book

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETPAP: What do you do in your free time? - Read a newspaper

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Read a newspaper/newsmagazine

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETMUS: What do you do in your free time? - Listen to music

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Listen to music

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETWTV: What do you do in your free time? - Watch TV

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Watch TV

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETEXC: What do you do in your free time? - Excursions/sightseeing

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Excursions/sightseeing

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETBAR: What do you do in your free time? - Go to a restaurant/bar/club

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Go to a restaurant/bar/club

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETGRD: What do you do in your free time? - Gardening

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Gardening

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETSHP: What do you do in your free time? - Shopping

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Shopping

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETSPO: What do you do in your free time? - Sports/exercise

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Sports/exercise

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETART: What do you do in your free time? - Arts and crafts

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Arts and crafts

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETMOV: What do you do in your free time? - Go to a cinema/theater

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Go to a cinema/theater

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETGAL: What do you do in your free time? - Go to a museum/exhibition

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Go to a museum/exhibition

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETPCG: What do you do in your free time? - Play computer games

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Play computer games

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETINT: What do you do in your free time? - Surf the Internet

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Internet/e-mailing

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETNAP: What do you do in your free time? - Sleep

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Sleeping

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETBRJ: What do you do in your free time? - Hang out

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Hanging out

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETOTH: What do you do in your free time? - Other

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you usually do in your free time - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

INFSOU1: Main source of information about current events in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me which one is your first main source of information.

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbors, friends
 • Internet
 • Newspapers, magazines
 • Radio
 • Television
 • Other
 • DK/RA

INFSOU2: Second source of information about current events in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me which one is your second main source of information.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbors, friends
 • Internet
 • Newspapers, magazines
 • Radio
 • Television
 • Other
 • DK
 • RA

INFOINT: Receive information from the Internet

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use internet to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFOLTV: Receive information from local TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use local TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFONTV: Receive information from national TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFORUTV: Receive information from Russian TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use Russian TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFOITV: Receive information from international TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use international TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFOLRAD: Receive information from local radio stations

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use local radio stations to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFONRAD: Receive information from national radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national radio channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFODPAP: Receive information from national daily newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national daily newspapers to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFOWPAP: Receive information from national weekly newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national weekly newspapers to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFOWMAG: Receive information from national weekly magazines

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national weekly magazines to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

INFOLPAP: Receive information from local newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use local newspapers to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

QUALINF: Journalist infom the population on current events in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think Georgian journalists inform the population about current events in Georgia?

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

QUALINFW: Journalist infom the population on current events in the world

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think Georgian journalists inform the population about current world events?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

QUALINFL: Journalist infom the population on current events in own locality

შეკითხვის ტექსტი: How well do you think Georgian journalists inform the population about current events in your region/city?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

TVSRVPP: Georgian journalists serve interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgian journalists are serving the interests of people like you?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

TVSRVGOV: Georgian journalists serve interests of the government?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgian journalists are serving the interests of the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

FREESPEECH: Is there freedom of speech in the Georgian media?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? - 1. There is no freedom of speech in Georgia nowadays, journalists report the way they are told to. 2. Georgian journalists enjoy freedom of speech and report unbiased news about current affairs in the country.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to No, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to Yes.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVHCARE: Journalists should investigate how healthcare programs work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think healthcare programs should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVCOURT: Journalists should investigate how courts work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think courts should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVELECT: Journalists should investigate how elections are conducted

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think elections should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVHUMR: Journalists should investigate how human rights are protected

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think human rights should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVFSPE: Journalists should investigate how freedom of speech is protected

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think freedom of speech should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVDEAL: Journalists should investigate deals between Georgian political leaders

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think deals between political leaders should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPOV: Journalists should investigate how poverty reduction programs work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think poverty reduction programs should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPROP: Journalists should investigate how property rights are protected

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think poverty rights should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVEDU: Journalists should investigate how educational reforms are implemented

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think education reform should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVGERU: Journalists should investigate political interests of Russia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think Russia's political interests in Georgia should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVINFL: Journalists should investigate reasons of inflation

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think reasons for inflation should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVABSO: Journalists should investigate the situation in conflict regions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think situation in Abkhazia and South Ossetia should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPOLCH: Journalists should investigate the relationship between politicians and church

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think relations between politicians and church should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVARMY: Journalists should investigate the situation in the Georgian Army

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think situation in the Georgian army should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPLIFE: Journalists should investigate personal lives of leading politicians

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think personal life of leading politicans should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVNGO: Journalists should investigate how NGOs work in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think work of nongovernmental organizations in Georgia should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPRIS: Journalists should investigate the situation in Georgian prisons

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think situation in Georgian prisons should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPBUS: Journalists should investigate business interests of leading politicians

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think business interests of leading politicans should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVCORR: Journalists should investigate corruption of high-level officials

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not you think corruption of high-ranking officials should be investigated by journalists?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

POLCOMP: How often do you feel it is hard to understand Georgia's politics?

შეკითხვის ტექსტი: How often do domestic politics in Georgia seem so complicated that you can't really understand what is going on?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very rarely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very frequently
 • DK
 • RA

FUTOWN: The future of Georgia is in Georgian people's hands

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that the future of Georgia is in Georgian people's hands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NOCHANGE: Despite the state system nothing will change in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that no matter what the Georgian state system is, nothing will ever change in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

GOVMED: Does the government have the right to check what information is to be reported?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? - 1. The government has the right to check prior to publication what information is to be reported by the media, if the government thinks it threatens state interests. 2. The government does not have the right to check prior to publication any of the information to be reported by the media, since journalists should decide themselves what to publish.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEMNOW: Georgia is a democratic country

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgia is a democratic country?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

INVWAR: Should journalists investigate August 2008 events?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. Journalists should not investigate the Georgian government's actions during the Georgia-Russia war in August 2008, since their findings may be detrimental to Georgia's national security. 2. Journalists should investigate the Georgian government's actions during the Georgia-Russia war in August 2008, since citizens of Georgia have the right to know the truth.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to No, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to Yes.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TFIMPEACH: The parliament has the right to impeach the president

შეკითხვის ტექსტი: According to the Constitution of Georgia, the Parliament has the right to impeach the President if the parliamentary majority thinks he/she cannot cope with the tasks.

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK
 • RA

TFDISOMB: The president of Georgia has recently dismissed the ombudsmen Sozar Subari

შეკითხვის ტექსტი: The President of Georgia has recently dismissed the Ombudsman (Public Defender).

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

TFINGRGPB: Inga Grigolia has been appointed as the director of GPB

შეკითხვის ტექსტი: Ms. Inga Grigolia has been recently appointed as the director of Georgian Public Broadcaster (GPB).

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

TFKAOWN: Kakha Kaladze scored two own goals against Italy

შეკითხვის ტექსტი: In the beginning of September, Kakha Kaladze scored two own goals in the Georgian national football team's match against Italy.

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

CONCHAIR: Who chairs the Georgian State Constitutional Commission?

შეკითხვის ტექსტი: Who chairs the Georgian State Constitutional Commission?

შენიშვნა: The question was recoded. Wrong options were grouped.

პასუხები:
 • Avtandil Demetrashvili
 • Other
 • DK
 • RA

INDRECVE: Venezuela recoginzed the independence of Abkhazia and South Ossetia

შეკითხვის ტექსტი: Which countries have officially recognized the independence of Abkhazia and South Ossetia? - Venezuela

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INDRECRU: Russia recoginzed the independence of Abkhazia and South Ossetia

შეკითხვის ტექსტი: Which countries have officially recognized the independence of Abkhazia and South Ossetia? - Russia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INDRECNI: Nicaragua recoginzed the independence of Abkhazia and South Ossetia

შეკითხვის ტექსტი: Which countries have officially recognized the independence of Abkhazia and South Ossetia? - Nicaragua

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PARLMEM: How many members are there in the Georgian Parliament?

შეკითხვის ტექსტი: How many members are there in the Georgian Parliament?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • Right number (150)
 • Wrong number
 • DK
 • RA

TFGIRGREL: President released those convicted of Girgvliani's murder

შეკითხვის ტექსტი: President Saakashvili released those convicted of Sandro Girgvliani's murder before the end of their sentences

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK
 • RA

PAPDET: Georgian newspapers determine what people think

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgian newspapers/magazines determine what people in Georgia think about ongoing events?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

PAPTIME: Time spent daily on reading news in Georgian newspapers

შეკითხვის ტექსტი: Not counting electronic publications, on an average week day how much time do you spend reading news in Georgian newspapers/magazines about politics and current events in Georgia?

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Read, but not daily
 • Do not read at all
 • DK/RA

DOMDPAP: Get news on Georgia from national daily papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get domestic news about current events in Georgia from national daily newspapers?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

DOMWPAP: Get news on Georgia from national weekly papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get domestic news about current events in Georgia from national weekly newspapers, such as Kvivris Palitra, Asaval-Dasavali, etc.?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMWMAG: Get news on Georgia from national weekly magazines

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get domestic news about current events in Georgia from national weekly news magazines, such as Gza, Sarke, etc.?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMLPAP: Get news on Georgia from local papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get domestic news about current events in Georgia from local newspapers in your area?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCDPAP: Get news on your area from national daily papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from national daily newspapers?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCWPAP: Get news on your area from national weekly papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news from national weekly newspapers, such as Kvivris Palitra, Asaval-Dasavali, etc.?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCWMAG: Get news on your area from national weekly magazines

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news from national weekly news magazines, such as Gza, Sarke, etc.?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCLPAP: Get news on your area from local papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news from local newspapers in your area?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DPAPWHY: Why don't you read national daily newspapers?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not read national daily newspapers or news magazines?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not read newspapers/newsmagazines.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Newspapers provide information with a delay, Newspapers do not provide accurate information were grouped to Other.

პასუხები:
 • No newspapers in my area
 • Have no time
 • Have no trust
 • Have no money
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

WPAPWHY: Why don't you read national weekly newspapers?

შეკითხვის ტექსტი: What are the main reasons you do not read national weekly newspapers or news magazines?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not read newspapers/newsmagazines.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Newspapers provide information with a delay, Newspapers do not provide accurate information were grouped to Other.

პასუხები:
 • No newspapers in my area
 • Have no time
 • Have no trust
 • Have no money
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

DPAPPAY: How much would you pay for a daily newspaper?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much would you be willing to pay for a national daily newspaper?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not read newspapers.
The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • 20 Tetri or less
 • 21 - 50 Tetri
 • More than 50 Tetri
 • Would not buy anyway
 • DK/RA

WPAPPAY: How much would you pay for a weekly newspaper?

შეკითხვის ტექსტი: How much would you be willing to pay for a national weekly newspaper?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not read newspapers.
The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • 20 Tetri or less
 • 21 - 50 Tetri
 • More than 50 Tetri
 • Would not buy anyway
 • DK/RA

LPAPPAY: How much would you pay for a local newspaper?

შეკითხვის ტექსტი: How much would you be willing to pay for a local newspaper in your area?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not read newspapers.
The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • 20 Tetri or less
 • 21 - 50 Tetri
 • More than 50 Tetri
 • Would not buy anyway
 • DK/RA

RADIODET: News on radio determine what people think

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, news programs on radio in Georgia determine what people think about current events?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

RADIOHIS: Radio programs listened - History

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-History

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOSCI: Radio programs listened - Science

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Science

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOART: Radio programs listened - Art

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Art

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIONNW: Radio programs listened - News on national radio

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-News on national radio stations

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIORNW: Radio programs listened - News on regional radio

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-News on local/regional radio stations

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOPOL: Radio programs listened - Other political programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Other political programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOQUI: Radio programs listened - Quiz shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Quiz shows

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOEDU: Radio programs listened - Education

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Education

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOBUS: Radio programs listened - Business

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Business

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOFOD: Radio programs listened - Food and cookery

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Food & Cookery

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOPOP: Radio programs listened - Popular music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Popular music programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOCLS: Radio programs listened - Classical music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Classical music programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOREL: Radio programs listened - Religion

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Religious programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOSPO: Radio programs listened - Sports

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Sports

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOOTH: Radio programs listened - Other

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOTIME: Time spent daily listening to news on radio

შეკითხვის ტექსტი: How much time do you spend, on an average weekday, listening to programs about politics and current affairs in Georgia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen to radio.

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Listen, but not daily
 • No time at all
 • DK/RA

DOMLRAD: Get news about current events from regional radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get domestic news about current events in Georgia from each of the following sources?-From local radio stations in your area

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen and receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMNRAD: Get news about current events from national radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get domestic news about current events in Georgia from each of the following sources?-From national radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen and receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMFRAD: Get news about current events from foreign radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get domestic news about current events in Georgia from each of the following sources?-From foreign radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen and receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCLRAD: Get local news from regional radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from each of the following sources?-From local radio stations in your area

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen and receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCNRAD: Get local news from national radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from each of the following sources?-From national radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen and receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCFRAD: Get local news from foreign radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from each of the following sources?-From foreign radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen and receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

NRADWHY: Why don't you listen to the national radio stations?

შეკითხვის ტექსტი: What are the main reasons you do not listen to the national radio stations?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not listen to radio.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Radio stations provide information with a delay, Have no trust were grouped to Other.

პასუხები:
 • No reception
 • These radio stations provide information with a delay
 • Have no time
 • Have no radio
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

LRADWHY: Why don't you listen to the regional radio stations?

შეკითხვის ტექსტი: What are the main reasons you do not listen to the local radio stations?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not listen to radio.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Radio stations provide information with a delay, Have no trust were grouped to Other.

პასუხები:
 • No reception
 • These radio stations provide information with a delay
 • Have no time
 • Have no radio
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

TVDET: Television determines what people think about current events

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, television in Georgia determines what people think about current events?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

TVHIS: Watch at least once a week - History

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-History

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVWIL: Watch at least once a week - Nature

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Wildlife

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVNAT: Watch at least once a week - News on national TV channels

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-News on national TV stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVLOC: Watch at least once a week - News on local TV channels

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-News on regional or local TV stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVTAL: Watch at least once a week - Political talk-shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Political talk shows

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVQUI: Watch at least once a week - Quiz shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Quiz shows

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVSOA: Watch at least once a week - Soap operas

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Soap operas

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVMOV: Watch at least once a week - Movies

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Films

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVSCI: Watch at least once a week - Science

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Science

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVART: Watch at least once a week - Art

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Art

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVEDU: Watch at least once a week - Education

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Education

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVBUS: Watch at least once a week - Business

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Business

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVCOM: Watch at least once a week - Comedy shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week-Comedy shows

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVFOD: Watch at least once a week - Food and Cookery

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Food & Cookery

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVHOM: Watch at least once a week - Home and DIY

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Home & DIY

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVPOP: Watch at least once a week - Popular music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Popular music programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVCLS: Watch at least once a week - Classical music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Classical music programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVREL: Watch at least once a week - Religion

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Religious programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVCHL: Watch at least once a week - Children's programs and animation

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Children's programs and animation

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVSPO: Watch at least once a week - Sport

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Sports

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVREA: Watch at least once a week - Reality shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Reality TV programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVMIL: Watch at least once a week - Military programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Military programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVOTH: Watch at least once a week - Other

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

NUMTV: Number of working TV sets in the household

შეკითხვის ტექსტი: How many TV sets do you have in this dwelling that are in normal working condition?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV.
The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three or more
 • None
 • DK/RA

TVCONNCT: TV set in the dwelling connected to a satellite or a cable

შეკითხვის ტექსტი: Are any of the TV sets in your household connected to a system such as satellite or cable?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TVGEADJ: Reception for Adjara TV

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Adjara TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEALA: Reception for Alania

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Alania

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEIMD: Reception for Imedi

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Imedi

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEKAVK: Reception for Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Kavkasia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGER2: Reception for Rustavi 2

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Rustavi 2

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEGPB1: Reception for GPB

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-GPB

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEGPB2: Reception for 2nd Channel

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Second Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEMAES: Reception for Maestro

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Maestro

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGESAK: Reception for Sakartvelo

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Sakartvelo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEMZE: Reception for Mze

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Mze

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGE1ST: Reception for Pirveli Stereo

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Pirveli Stereo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGELOC: Reception for Local channel

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Local (regional) Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEOTH: Reception for other channel

შეკითხვის ტექსტი: Please name all Georgian TV channels you have reception for that broadcast news and/or shows related to current events in the country-Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

GINFOLTV: Information about current events from local TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from each of the following sources?-From local TV channels in your area

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

GINFONTV: Information about current events from national TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from each of the following sources?-From national TV channels

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

GINFORUTV: Information about current events from Russian TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from each of the following sources?-From Russian TV channels

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

GINFOITV: Information about current events from foreign TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from each of the following sources?-From international TV channels (BBC, CNN, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

LOCLTV: Frequency of receiving local news from local TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from each of the following sources?-From local TV channels in your area

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

LOCNTV: Frequency of receiving local news from national TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from each of the following sources?-From national TV channels

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

LOCRUTV: Frequency of receiving local news from Russian TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from each of the following sources?-From Russian TV channels

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

LOCFTV: Frequency of receiving local news from foreign TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get local news about your area from each of the following sources?-From international TV channels (BBC, CNN, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

ATIMEHCARE: National TV coverage of healthcare

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Healthcare

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMECORR: National TV coverage of corruption

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Corruption

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMECOURT: National TV coverage of court system

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Court system

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEELECT: National TV coverage of elections

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Elections

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEHUMR: National TV coverage of human rights

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Human rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEFSPE: National TV coverage of freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Freedom of speech

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMESOC: National TV coverage of social issues

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Social issues (unemployment, poverty)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMENATO: National TV coverage of NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-NATO membership

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEPOLS: National TV coverage of political stability

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Political stability in Georgia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEPROP: National TV coverage of property rights

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Property rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEEDU: National TV coverage of education

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Education

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMERELRU: National TV coverage of Russia relations

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Relations with Russia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEECON: National TV coverage of economy

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Economic issues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMETERR: National TV coverage of territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Territorial integrity

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEABSO: National TV coverage of Abkhazia and S. Ossetia

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Situation in Abkhazia and/or South Ossetia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEREL: National TV coverage of religion

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Religion

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEOPOL: National TV coverage of foreign politics

შეკითხვის ტექსტი: How much do you see the following issues covered by major national TV channels: too much, the right amount, or too little?-Political developments in other countries

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

WTIMEHCARE: Preference for coverage of healthcare

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Healthcare

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMECORR: Preference for coverage of corruption

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Corruption

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMECOURT: Preference for coverage of court system

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Court System

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEELECT: Preference for coverage of elections

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Elections

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEHUMR: Preference for coverage of human rights

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Human rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEFSPE: Preference for coverage of freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Freedom of speech

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMESOC: Preference for coverage of social issues

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Social issues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMENATO: Preference for coverage of NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - NATO membership

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEPOLS: Preference for coverage of political stability

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Political stability

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEPROP: Preference for coverage of property rights

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Property rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEEDU: Preference for coverage of education

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Education

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMERELRU: Preference for coverage of Russia relations

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Relations with Russia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEECON: Preference for coverage of economy

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Economic issues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMETERR: Preference for coverage of territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Territorial integrity

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEABSO: Preference for coverage of situation in conflict regions

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Situation in the conflict regions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEREL: Preference for coverage of religion

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Religion

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEOPOL: Preference for coverage of foreign politics

შეკითხვის ტექსტი: How much would you like each issue to be covered by major national TV channels: More, about the same, or less than now? - Politics of other countries

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WATCHADJ: Watch Adjara TV for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Adjara TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHALN: Watch Alania for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Alania

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHIMD: Watch Imedi for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Imedi

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHKAVK: Watch Kavkasia for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Kavkasia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHR2: Watch Rustavi 2 for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Rustavi 2

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHGPB1: Watch GPB for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - GPB

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHGPB2: Watch Second Channel for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Second Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHMAES: Watch Maestro for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Maestro

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHSAK: Watch Sakartvelo for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Sakartvelo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHMZE: Watch Mze for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Mze

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCH1ST: Watch Pirveli Stereo for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Pirveli Stereo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHLOC: Watch Regional channel for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Local (regional) Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHNTV: Watch NTV for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - NTV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHORT: Watch ORT for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - ORT

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHRTVI: Watch RTVI for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - RTVI

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHBBC: Watch BBC for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - BBC

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHCNN: Watch CNN for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - CNN

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

WATCHOTH: Watch other TV channels for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following TV channels do you usually watch for news and/or shows related to current events in Georgia? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVTIME: Time spent watching TV during the day

შეკითხვის ტექსტი: On an average weekday, how much time in total do you spend watching television?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Watch, but not daily
 • DK/RA

TVPTIME: Time spent daily watching news or current affairs

შეკითხვის ტექსტი: On an average weekday, how much of your time is spent watching news or programs about politics and current affairs?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Watch, but not daily
 • Do not watch news programs
 • DK
 • RA

FRQADJ: Receive news on politics and current events from Adjara TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Adjara TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQALN: Receive news on politics and current events from Alania

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Alania?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQIMD: Receive news on politics and current events from Imedi

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Imedi?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQKAVK: Receive news on politics and current events from Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQR2: Receive news on politics and current events from Rustavi 2

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Rustavi 2?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQGPB1: Receive news on politics and current events from GPB

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from GPB?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQGPB2: Receive news on politics and current events from Second Channel

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Second Channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQMAES: Receive news on politics and current events from Maestro

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQSAKA: Receive news on politics and current events from Sakartvelo

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Sakartvelo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQMZE: Receive news on politics and current events from Mze

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Mze?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQ1ST: Receive news on politics and current events from Pirveli Stereo

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Pirveli stereo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQLOC: Receive news on politics and current events from local channel

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Local/regional TV channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQNTV: Receive news on politics and current events from NTV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from NTV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQORT: Receive news on politics and current events from ORT

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from ORT?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQRTVI: Receive news on politics and current events from RTVI

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from RTVI?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQBBC: Receive news on politics and current events from BBC

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from BBC?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQCNN: Receive news on politics and current events from CNN

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from CNN?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

TVTRUSTR: Which TV channel do you trust the most?

შეკითხვის ტექსტი: Please name the Georgian TV channel that you trust the most when it comes to reporting on politics and current events in Georgia.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded. All options except Imedi, Rustavi 2, GPB, Kavkasia and Maestro were grouped to Other.

პასუხები:
 • Imedi
 • Rustavi 2
 • GPB
 • Kavkasia
 • Maestro
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

TRUADJ: Trust in news broadcasted on Adjara TV?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Adjara TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUALN: Trust in news broadcasted on Alania?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Alania?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUIMD: Trust in news broadcasted on Imedi?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Imedi?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUKAVK: Trust in news broadcasted on Kavkasia?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUR2: Trust in news broadcasted on Rustavi 2?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Rustavi 2?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUGPB1: Trust in news broadcasted on GPB?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on GPB?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUGPB2: Trust in news broadcasted on Second Channel?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Second Channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUMAES: Trust in news broadcasted on Maestro?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUSAKA: Trust in news broadcasted on Sakartvelo?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Sakartvelo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUMZE: Trust in news broadcasted on Mze?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Mze?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRU1ST: Trust in news broadcasted on Pirveli Stereo?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Pirveli Stereo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRULOCTV: Trust in news broadcasted on local/regional TV channel?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on Local/regional TV channel?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUNTV: Trust in news broadcasted on NTV?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on NTV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUORT: Trust in news broadcasted on ORT?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on ORT?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRURTVI: Trust in news broadcasted on RTVI?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on RTVI?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUBBC: Trust in news broadcasted on BBC?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on BBC?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUCNN: Trust in news broadcasted on CNN?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how much do you trust news that is broadcasted on CNN?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale. Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TVJPOLVIEW: Reported news are affected by TV journalists' political views

შეკითხვის ტექსტი: How often do you think Georgian TV journalists let their own political views influence the way they report the news: often, sometimes, seldom, or never?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Never
 • Seldom
 • Sometimes
 • Often
 • DK
 • RA

TVJGPOLVIEW: TV journalists are affected by the government when reporting news

შეკითხვის ტექსტი: How often do you think Georgian TV journalists let the government's political preferences influence the way they report the news: often, sometimes, seldom, or never?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Never
 • Seldom
 • Sometimes
 • Often
 • DK
 • RA

INTADJ: Adjara TV serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Adjara TV are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTALN: Alania serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Alania are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTIMD: Imedi serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Imedi are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTKAVK: Kavkasia serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Kavkasia are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTR2: Rustavi 2 serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Rustavi 2 are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTGPB1: GPB serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on GPB are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTGPB2: Second Channel serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Second Channel are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTMAES: Maestro serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Maestro are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTSAKA: Sakartvelo serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Sakartvelo are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTMZE: Mze serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Mze are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INT1ST: Pirveli Stereo serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Pirveli Stereo are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTLOC: Local TV channel serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on Local/regional TV channel are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTNTV: NTV serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on NTV are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTORT: ORT serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on ORT are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTRTVI: RTVI serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on RTVI are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTBBC: BBC serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on BBC are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

INTCNN: CNN serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that domestic news and current affairs on CNN are broadcasted to the best of the government interests, to the best of the opposition interests, without reflecting interests of either of those?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Opposition
 • Neither
 • DK
 • RA

LIKEHOST: Which TV news and political show hosts do you like most?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following Georgian TV news and political show hosts do you like most?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV.

პასუხები:
 • Vakho Sanaia
 • Inga Grigolia
 • Davit Akubardia
 • Aleko Elisashvili
 • Zaal Udumashvili
 • Davit Kikalishvili
 • Nino Shubladze
 • Tengiz Gogotishvili
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

HOSTHSOM: TV host I like is handsome

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Good-looking/handsome

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTCLEV: TV host I like is clever

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Clever

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTPRON: TV host I like has clear pronunciation

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Has clear pronunciation

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTDRS: TV host I like dresses well

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Dressed well

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTHUM: TV host I like has a sense of humor

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Has a sense of humor

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTBRAV: TV host I like is brave

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Is brave

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTOPUP: TV host I like manages guests to speak up

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Manages to get guests to open up

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTCONF: TV host I like is confrontational

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Is confrontational

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTQUES: TV host I like asks the right questions

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Asks the right questions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTCLEA: TV host I like presents facts clearly

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Presents facts clearly

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTPROG: TV host I like is pro-governmental

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Is pro-government

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTARG: TV host I like makes convincing arguments

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Makes convincing arguments

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTBAL: TV host I like is balanced

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Is balanced

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTPRV: TV host I like is provocative

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Is provocative

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTATT: TV host I like listens to the guests attentively

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Listens to the guests attentively

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HOSTOTH: TV host I like has other dignities

შეკითხვის ტექსტი: What do you like about him/her: Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and like any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

DISLHOST: Which TV news and political show hosts do you dislike the most?

შეკითხვის ტექსტი: Please name the Georgian TV news or political show host that you dislike the most.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV.

პასუხები:
 • Inga Grigolia
 • Davit Akubardia
 • Mamuka Ghlonti
 • Davit Kikalishvili
 • Nino Shubladze
 • Eka Kvesitadze
 • Tengiz Gogotishvili
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

HDISUATT: TV host I dislike is unattractive

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Unattractive

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISIGN: TV host I dislike is ignorant

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Ignorant

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISPRON: TV host I dislike has bad pronunciation

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Has bad pronunciation

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISDRS: TV host I dislike dresses badly

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Dresses badly

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISHUM: TV host I dislike does not have a sense of humor

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Does not have a sense of humor

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISOPUP: TV host I dislike does not manage guests to speak up

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Does not manage to get guests to open up

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISBIAS: TV host I dislike is biased

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Is politically biased

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISCONF: TV host I dislike is confrontational

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Is confrontational

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISQUES: TV host I dislike does not ask the right questions

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Does not ask the right questions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISCLEA: TV host I dislike does not present facts clearly

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Does not present facts clearly

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISPGOV: TV host I dislike is pro-governmental

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Is pro-government

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISARG: TV host I dislike does not make convincing arguments

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Does not make convincing arguments

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISPROV: TV host I dislike is provocative

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Is provocative

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISOPN: TV host I dislike does not let guests express their opinion

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Does not let guests express their opinion

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

HDISOTH: TV host I dislike has other negative characters

შეკითხვის ტექსტი: What do you dislike about him/her: Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watch TV and dislike any TV host.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

RECEPMAES: Reception for the Maestro channel

შეკითხვის ტექსტი: Does the main TV in your house have reception for the Maestro channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

KNOWMAES: Have you heard of the Maestro channel?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the Maestro channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Maestro.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EVRMAES: Have you ever watched Maestro?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever watched Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Maestro and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WISHMAES: Would you watch Maestro regularly if it was accessible?

შეკითხვის ტექსტი: Would you watch Maestro regularly if it was accessible?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Maestro and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTRMAES: Does Maestro broadcast information that is interesting for people like you?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think Maestro provides information that would be interesting for people like you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Maestro.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EXPMAES: Maestro expresses interests of…

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, Maestro expresses interests of the…?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Maestro.

პასუხები:
 • People
 • Government
 • Opposition
 • Church
 • Russia
 • USA
 • Other
 • No one's interest
 • DK
 • RA

RECEPKAVK: Reception for Kavkasia channel

შეკითხვის ტექსტი: Does the main TV in your house have reception for the Kavkasia channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

KNOWKAVK: Have you heard of the Kavkasia channel?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the Kavkasia channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Kavkasia.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EVRKAVK: Have you ever watched Kavkasia?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever watched Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Kavkasia and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WISHKAVK: Would you watch Kavkasia regularly if it was accessible?

შეკითხვის ტექსტი: Would you watch Kavkasia regularly if it was accessible?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Kavkasia and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTRKAVK: Does Kavkasia broadcast information that is interesting for people like you?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think Kavkasia provides information that would be interesting for people like you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Kavkasia.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

EXPKAVK: Kavkasia expresses interests of…

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, Kavkasia expresses interests of the…?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Kavkasia.

პასუხები:
 • People
 • Government
 • Opposition
 • Church
 • Russia
 • USA
 • Other
 • Expresses no one’s interests
 • DK
 • RA

SFINR2: Main source of financing for Rustavi 2

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Rustavi 2?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINIMD: Main source of financing for Imedi

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Imedi?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINMZE: Main source of financing for Mze

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Mze?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINGPB1: Main source of financing for GPB

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of GPB?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINADJ: Main source of financing for Adjara TV

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Adjara TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINALN: Main source of financing for Alania

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Alania?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINSAKA: Main source of financing for Sakartvelo

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Sakartvelo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINMAES: Main source of financing for Maestro

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINGPB2: Main source of financing for Second Channel

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Second Channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFIN1ST: Main source of financing for Pirveli Stereo

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Pirveli Stereo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINKAVK: Main source of financing for Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

SFINLOC: Main source of financing for Local TV station in your area

შეკითხვის ტექსტი: As far as you know, what are the main sources of financing of Local TV Station in your area?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Private Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Private Donations
 • Other
 • DK/RA

INFLOWN: Do owners' interests influence how news are broadcasted on TV?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think TV channels' coverage is influenced by their owners' personal interests? If Yes, to what extent?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Yes, to a great extent
 • Yes, to a small extent
 • No
 • DK/RA

PROGOV: TV channels that are financed by government should provide…

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: TV channels that are financed by the Georgian government should provide pro-government coverage of current events in the country. Statement 2: TV channels that are financed by the Georgian government should provide unbiased coverage because the government's money is the people's money.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Pro-government coverage
 • Unbiased coverage
 • DK
 • RA

PROFITTV: TV Channels are more concenred with profits than with public service

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that Georgian TV channels are more concerned with profits than with public service?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

OWNBTV: Major TV channels are owned by businessmen close to government

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that leading Georgian TV channels are owned by rich businessmen who maintain close relations with the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

WATCHDO: When watching TV you usually…

შეკითხვის ტექსტი: When you watch TV, do you usually pay close attention to what is on, or do you mainly have it on while busy with other activities?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Pay close attention
 • Do other activities as well
 • DK
 • RA

WATCHDEC: Who usually decides which channel and which program to watch?

შეკითხვის ტექსტი: When you watch TV with your family members, who usually decides which channel and which program to watch?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded. Options Siblings and My in-laws were grouped to Other.Frequencies are calculated without Not applicable option.Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Myself
 • My spouse
 • My child/children
 • My parents
 • Other
 • DK
 • RA

ADSDO: During commercials you usually…

შეკითხვის ტექსტი: During commercials do you usually continue watching the same channel ro change the channels?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Continue watching the same channel
 • Change the channel
 • DK
 • RA

CHLDTV: From what age is it appropriate for children to watch TV?

შეკითხვის ტექსტი: From what age do you think children should be allowed to watch TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • Up to 5 years
 • 6-10 years
 • 11-15 years
 • 16 and above
 • DK
 • RA

CHLDTVAGE: From what age should parents not control which TV programs children watch?

შეკითხვის ტექსტი: From what age should parents not control which TV programs children watch?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • Up to 5 years
 • 6-10 years
 • 11-15 years
 • 16 and above
 • DK
 • RA

VIOLGETV: There is too much violence on Georgian TV nowadays

შეკითხვის ტექსტი: How strongly would you agree or disagree that there is too much violence on Georgian TV nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

TVINFLTRAD: Influence of Georgian TV on Georgian traditions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how you would assess the overall influence of Georgian TV on Georgian traditions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLEDU: Influence of Georgian TV on education of the youth

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how you would assess the overall influence of Georgian TV on education of the youth?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLCULT: Influence of Georgian TV on Georgian culture

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how you would assess the overall influence of Georgian TV on Georgian culture?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLEUI: Influence of Georgian TV on European integration of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how you would assess the overall influence of Georgian TV on European integration of Georgia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLTLR: Influence of Georgian TV on tolerance toward other nations

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how you would assess the overall influence of Georgian TV on tolerance toward other nations?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FRQINTR: Frequency of Internet usage

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how frequently you use the Internet. Do you use the Internet …

შენიშვნა: The question was recoded. Optons Once a month and Less often were grouped to Once a month or less often.

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • Once a month or less often
 • Never
 • I don't know what the internet is
 • DK
 • RA

WHEREINTR: Access to the internet during the last 30 days?

შეკითხვის ტექსტი: From which of the following places have you accessed the Internet during the last 30 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • At home from my computer/laptop
 • At work
 • From my friends'/relatives' computer/laptop
 • From my mobile phone
 • In the internet cafes
 • Other
 • DK/RA

BRWSMAIL: Most frequent activities when browsing the Internet - Receive/send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Receive/send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSSNET: Most frequent activities when browsing the Internet - Social networks

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSFOR: Most frequent activities when browsing the Internet - Forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSBLO: Most frequent activities when browsing the Internet - Blogging

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Blogging

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSINFO: Most frequent activities when browsing the Internet - Search information

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Search for information

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSSHOP: Most frequent activities when browsing the Internet - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSIBANK: Most frequent activities when browsing the Internet - Internet banking

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use internet banking

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSNEWS: Most frequent activities when browsing the Internet - Browse news

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Browse news

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSENT: Most frequent activities when browsing the Internet - Watch movies

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Watch movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSOTH: Most frequent activities when browsing the Internet - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

WEBHOME: Internet access at home?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have access to the Internet at home?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know what the internet is.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WHYNOINTR: Why don't you have internet access at home?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not have Internet access at home?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own computer but do not have internet access at home.

პასუხები:
 • Do not want to
 • Do not need it
 • No access in my area
 • Too expensive
 • Access at work is enough
 • Access from cell phone is enough
 • Other
 • DK/RA

AFCOSTINTR: What is a monthly cost for internet service that would be affordable for you?

შეკითხვის ტექსტი: What is a monthly cost for Internet service that would be affordable for you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know what the internet is.
The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • Up to 5 Lari
 • 6-10 Lari
 • 11-15 Lari
 • 16 Lari or more
 • DK
 • RA

COSTINTR: Monthly internet connection cost in respondent's settlement

შეკითხვის ტექსტი: On average, how much does an Internet connection for individual users cost per month in this settlement?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know what the internet is.
The question was changed from open-ended and recoded . Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Up to 5 Lari
 • 6-10 Lari
 • 11-15 Lari
 • 16-20 Lari
 • 21 Lari or more
 • Not available
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government as parent vs government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which of the following statements do you agree with? Statement 1: People are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK
 • RA

PARTYSUPP: Which political party represents your interests best of all?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which political party represents your interests best of all?

შენიშვნა: The question was recoded. Options except Our Georgia - Free Democrats (Irakli Alasania), Democratic Movement United Georgia (Nino Burjanadze), United National Movement (Mikheil Saakashvili), National Forum (Gubaz Sanikidze, Kakha Shartava), Labor Party (Shalva Natelashvili), Georgian Troupe (Jondi Baghaturia), Christian-Democratic Movement (Giorgi Targamadze), None were recoded to Other.

პასუხები:
 • Democratic Movement-United Georgia (Nino Burjanadze)
 • United National Movement (Mikheil Saakashvili)
 • National Forum (Gubaz Sanikidze, Kakha Shartava)
 • Labor Party (Shalva Natelashvili)
 • Our Georgia – Free Democrats (Irakli Alasania)
 • Georgian Troupe (Jondi Baghaturia)
 • Christian-Democrats (Giorgi Targamadze)
 • Republicans
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

POLTSUPP: Which politician represents your interests best of all?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which politician represents your interests best of all?

შენიშვნა: The question was recoded. Options except Mikheil Saakashvili, Shalva Natelashvili, Irakli Alasania and Giorgi Targamadze were recoded to Other

პასუხები:
 • Mikheil Saakashvili
 • Shalva Natelashvili
 • Irakli Alasania
 • Giorgi Targamadze
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

CONSTCOM: Purpose of establishing Georgian State Constitutional Commission

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, for what reason was the Georgian state constitutional commission established?

პასუხები:
 • To implement judicial reform
 • To develop a new Georgian constitution
 • To make amendments to the current Georgian constitution
 • To increase the power of the president
 • To increase the power of the parliament
 • DK
 • RA

KNOWCNS: How well you think you know the Georgian constitution?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you think you know the Georgian constitution?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • I do not know at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • I know very well
 • DK
 • RA

PARLKUT: Do you agree with a draft law to move parliamentary meetings to Kutaisi?

შეკითხვის ტექსტი: Parliament of Georgia is discussing a draft law according to which parliament meetings will be moved to Kutaisi. Do you agree with it?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NEWCSTR: Does Georgia need a new constitution?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Georgia need a new constitution?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NEWCHR: If a new Constitution is adopted, human rights will be better protected

შეკითხვის ტექსტი: If a new constitution is adopted, in your opinion, how will it affect the following areas?-Better protection of human rights

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NEWCCOUR: If a new Constitution is adopted, independence of courts will increase

შეკითხვის ტექსტი: If a new constitution is adopted, in your opinion, how will it affect the following areas-Increased independence of courts

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NEWCPRS: If a new Constitution is adopted, the powers of the president will increase

შეკითხვის ტექსტი: If a new constitution is adopted, in your opinion, how will it affect the following areas?-Increased powers of the president

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NEWCPRL: If a new Constitution is adopted, the powers of the parliament will increase

შეკითხვის ტექსტი: If a new constitution is adopted, in your opinion, how will it affect the following areas?-Increased powers of the parliament

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NEWCJOUR: If a new Constitution is adopted, independence of journalists will increase

შეკითხვის ტექსტი: If a new constitution is adopted, in your opinion, how will it affect the following areas?-Increased independence of journalists

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NEWCELEC: If a new Constitution is adopted, transparency of elections will increase

შეკითხვის ტექსტი: If a new constitution is adopted, in your opinion, how will it affect the following areas?-More transparency of elections

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NEWCLOC: If a new Constitution is adopted, authority of local governments will increase

შეკითხვის ტექსტი: If a new constitution is adopted, in your opinion, how will it affect the following areas?-Increased authority of local government

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NEWCADP: How should a new constitution be adopted in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how should a new constitution be adopted in Georgia?

პასუხები:
 • Parliament should adopt a new constitution
 • People should decide on a new constitution through referendu
 • Referendum should be held but parliament should take the fin
 • Referendum should be held but the president should take the
 • The president should adopt a new constitution
 • DK
 • RA

CNTCHNG: Amendments made by the government vs by the agreement of political powers

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which of the following statements do you agree with? Statement 1: Amendments should be made to the constitution on decision of the government as situation in Georgia changes rapidly and it is essential that the constitution is relevant to the changed environment. Statement 2: Constitution is the supreme law of the country, it is adopted as a result of agreement of political powers, this is why it should be amended only in special cases with the consent of the people

პასუხები:
 • Amendments made by government
 • Amendments made by the agreement of political powers
 • DK
 • RA

PRSVSPRL: How Georgia is governed nowadays?

შეკითხვის ტექსტი: There are several opinions on how Georgia is governed nowadays. Please choose which of the following statements do you agree with?

პასუხები:
 • Parliamentary system
 • Presidential system
 • DK
 • RA

DECFGOV: Who should make decisions on forming the government?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Forming the government

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECDFOV: Who should make decisions on dismissing the government?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Dismissing the government

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECDPRL: Who should make decisions on dismissing the parliament?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Dismissing the parliament

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECDPRS: Who should make decisions on dismissing the president?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Dismissing the president

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECAJUD: Who should make decisions on appointing judges?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Appointing judges

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECDJUD: Who should make decisions on dismissing judges?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Dismissing judges

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECEELEC: Who should make decisions on appointing early elections?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Appointing snap elections

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECAMCNT: Who should make decisions on amending the constitution?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Amending the constitution

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECADLAW: Who should make decisions on adopting laws?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Adopting laws

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECAPGVN: Who should make decisions on appointing governors?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Appointing governors

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECAPBUD: Who should make decisions on approving budget?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Approving budget

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECARMY: Who should make decisions on using army for defense purposes?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Using army for defense purposes

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECUNIT: Who should make decisions on using special units to establish order?

შეკითხვის ტექსტი: For each of the issues please tell me who should take decisions in Georgia: the president, the parliament or jointly?-Using special units to establish order

პასუხები:
 • President
 • Parliament
 • Jointly
 • DK
 • RA

VOTSYS: Most acceptable state system in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: If a referendum were held tomorrow on the most acceptable state system in Georgia, which one would you choose?

პასუხები:
 • Parliamentary republic, no president
 • Parliamentary republic. Limited power of president.
 • Presidential republic with control of parliament.
 • Presidential republic. Limited power of president.
 • Constitutional monarchy.
 • None
 • DK
 • RA

INDCOURT: Assessment of courts' independence from the government

შეკითხვის ტექსტი: How would you assess independence of courts in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely dependent on the government
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely independent from the government
 • DK
 • RA

DECMROAD: Who should make decisions on construction of main highways?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Construction of main highways

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECLROAD: Who should make decisions on construction and repair of roads in your area?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Construction and repair of roads in your area

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECPOLC: Who should make decisions on appointment of district or city police chief?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Appointment of district or city police chief

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECCOMSERV: Who should make decisions on provision of communal services?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Provision of communal services (gas, electricity, water)

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECSETTAX: Who should make decisions on setting taxes?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Setting taxes

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECLUSAGE: Who should make decisions on establishing rules for land usage?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Establishing rules for land usage

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECSOCDIS: Who should make decisions on issuing social disbursements?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Issuing social disbursements

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECSCHO: Who should make decisions on financing schools?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Financing schools

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECHOSP: Who should make decisions on financing hospitals?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Financing hospitals

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECCONSTR: Who should make decisions on issuing construction license?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Issuing construction license

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

DECSTPROP: Who should make decisions on privatization of state property?

შეკითხვის ტექსტი: Functions of the central and local government differ according to countries. For each of the issues please tell me who should be taking decisions in Georgia - central government, local (city or district) government or central and local governments jointly?-Privatization of state property

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • Jointly
 • DK
 • RA

SPMON: Allocating funds: central government vs local government

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: The central government should decide how the local government should spend funds so that finances are used in the country according to common state priorities. Statement 2: The elected local government should have exclusive authority over local budget as the local government knows people's needs best of all.

პასუხები:
 • Central government
 • Local government
 • DK
 • RA

PARTYOPT: Parties have more opportunities to protect voters' interests than majoritarian MPs

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with each of them?- Political parties have more opportunities to protect voters' interests than majoritarian MPs.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

MAJOPT: Majoritarian MPs have more opportunities to protect voters' interests than parties

შეკითხვის ტექსტი: I will read out two statements, how strongly do you agree or disagree with each of them?- Majoritarian MP will protect voters' interests better than the political party as he/she is directly elected by voters

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

MARSTAT: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what is your current marital status?

შენიშვნა: The question was recoded. Option Live with a partner was grouped to Married

პასუხები:
 • Single
 • Married
 • Divorced
 • Separated
 • Widowed
 • DK
 • RA

HHSIZE: Number of household members

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how many people including yourself live currently in your family?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded .

პასუხები:
 • Live alone
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more
 • DK/RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: To what religion or denomination, if any, do you consider yourself to belong?

პასუხები:
 • Orthodox Church
 • Other Christian Church
 • Islam
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELIMP: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: To what extent does your religious belief help you take daily decisions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denominations.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Does not help at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Helps very much
 • DK
 • RA

ICITHELP: How important for a citizen to support people who are worse off?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITVOTE: How important for a citizen to vote in elections?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to vote in elections?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITPROT: How important for a citizen to participate in protest actions?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to participate in protest actions against the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITLAW: How important for a citizen to always obey laws?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to always obey laws and regulations?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITTRAD: How important for a citizen to follow traditions?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to protect traditions?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITOPIN: How important for a citizen to form their own opinion?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to form their own opinion, independently of others?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITVOLNT: How important for a citizen to be active in voluntary organizations?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to be active in voluntary organizations?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITOPP: How important for a citizen to be in opposition with the government?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to be in opposition with the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, and you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PERSINC: Personal monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Options More than GEL 1000, GEL 801-1000, GEL 601-800, GEL 401-600 were grouped to GEL 400 or more.

პასუხები:
 • Up to GEL 100
 • GEL 101-200
 • GEL 201–400
 • More than GEL 400
 • No income
 • DK
 • RA

FAMINC: Monetary income of all family members last month

შეკითხვის ტექსტი: Family income is the sum of incomes of all family members. Speaking about monetary income of all the members of your family last month, to which of the following groups does the income belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Options More than GEL 1000, GEL 801-1000, GEL 601-800, GEL 401-600 were grouped to GEL 400 or more.

პასუხები:
 • Up to GEL 100
 • GEL 101-200
 • GEL 201–400
 • More than GEL 400
 • No income
 • DK
 • RA

OWNCOTV: Does household own color television?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Color television

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNDVDP: Does household own DVD player?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-DVD player

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNWASH: Does household own automatic washing machine?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Automatic washing machine

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNFRDG: Does household own refrigerator?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Refrigerator

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNAIRC: Does household own air conditioner?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Air conditioner

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCAR: Does household own car?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Car

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCELL: Does household own cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Cell phone

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNVREC: Does household own video recorder?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Video recorder

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

OWNDISH: Does household own satellite dish?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Satellite dish

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • DK/RA

ECONSTN: Household's current economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes your household's current economic situation of?

პასუხები:
 • Money is not enough for food
 • Money is enough for food only, but not for clothes
 • Money is enough for food and clothes, but not enough for dur
 • We can afford to buy some expensive durables
 • We can afford to buy anything we need
 • DK
 • RA

BIGCER: Respondent's biggest concern

შეკითხვის ტექსტი: Which of the issues from the list would you say is the biggest concern for you at this point in time?

პასუხები:
 • Reduction of spendings on leisure
 • Reduction of daily spendings
 • Job loss
 • Not enough money when old
 • More rely on the government support
 • More rely on the family support
 • Selling property
 • None
 • DK
 • RA

EDUDGR: Highest level of completed education

შეკითხვის ტექსტი: Which is the highest level of education you have completed?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you know the following foreign languages-Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you know the following foreign languages-English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

KNOWOTE: Knowledge of other European languages

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you know the following foreign languages-Other European language

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

CHLDJOUR: Would you approve or disapprove your child's decision to become a journalist?

შეკითხვის ტექსტი: Imagine your child wants to become a journalist. Would you approve or disapprove of his/her decision?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK
 • RA

CHLDJAPP: Why would you approve your child's decision to become a journalist?

შეკითხვის ტექსტი: What is the most important reason for why you would approve?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have children and approve their decision to become a journalist.
The question was recoded. Options Journalists in Georgia have or can easily get access to important people and Journalists are able to influence people's daily lives in Georgia were grouped to Other.

პასუხები:
 • Journalists are very popular
 • Journalists are paid well
 • Being a journalist is prestigious
 • Journalists are highly respected
 • Journalists serve the interests of the society
 • Other
 • DK
 • RA

CHLDJDIS: Why would you disapprove your child's decision to become a journalist?

შეკითხვის ტექსტი: What is the most important reason why would you disapprove?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have children and disapprove their decision to become a journalist.
The question was recoded. Options Journalists in Georgia are not paid well enough, Journalists are not respected by the people, Journalists are not popular in Georgia were grouped to Other.

პასუხები:
 • Journalists are under pressure of from the government
 • Journalists often work in uncomfortable conditions
 • Journalists are often insulted
 • Journalists usually have a difficult working schedule
 • Other
 • DK/RA

LIKEVASA: Do you like or dislike Vakho Sanaia?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Vakho Sanaia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEINGR: Do you like or dislike Inga Grigolia?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Inga Grigolia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEDAAK: Do you like or dislike Davit Akubardia?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Davit Akubardia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEMAGH: Do you like or dislike Mamuka Ghlonti?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Mamuka Glonti

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEALEL: Do you like or dislike Aleko Elisashvili?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Aleko Elisashvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEZAUD: Do you like or dislike Zaal Udumashvili?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Zaal Udumashvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEDAKI: Do you like or dislike Davit Kikalishvili?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Davit Kikalishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEIAAN: Do you like or dislike Ia Antadze?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Ia Antadze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKENISH: Do you like or dislike Nino Shubladze?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Nino Shubladze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEEKKV: Do you like or dislike Eka Kvesitadze?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Eka Kvesitadze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEBAKAL: Do you like or dislike Bakar Aleksidze?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Vakho Sanaia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKEZVKO: Do you like or dislike Zviad Koridze?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Zviad Koridze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKETACH: Do you like or dislike Tamar Chikovani?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Tamar Chikovani

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKETEGO: Do you like or dislike Tengiz Gogotishvili?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Tengiz Gogotishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKENIJA: Do you like or dislike Nino Jangirashvili?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Nino Jangirashvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

LIKENASO: Do you like or dislike Natia Sordia?

შეკითხვის ტექსტი: For each of political and news show hosts please tell me whether or not you like him/her-Natia Sordia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • I don't know who he/she is
 • DK
 • RA

PECONSAT: Satisfaction with household's economic conditions

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your economic conditions nowadays?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very satisfied
 • DK
 • RA

GECONSAT: Satisfaction with Georgia's present state of economy

შეკითხვის ტექსტი: On the whole, how satisfied are you with the present state of the economy in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very satisfied
 • DK
 • RA

IMPISS: Most important issue facing Georgia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Corruption, Justice in court system, Fairness of elections, Human rights / Freedom of speech, NATO membership, Political stability in Georgia, EU membership, Property rights, Quality of education, Relations with Russia, Wages, Stable business environment, Transparent business environment were grouped to Other.

პასუხები:
 • Affordable healthcare
 • Unemployment
 • Peace
 • Pensions
 • Poverty
 • Rising prices / Inflation
 • Territorial integrity
 • Other
 • DK
 • RA

TRUARMY: Trust in Army

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in army

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUBANK: Trust in Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in banks

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUTCHR: Trust in Teachers

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in teachers

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPHYS: Trust in Doctors

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in doctors

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUJUDG: Trust in Judges

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in judges

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUNGOS: Trust in NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in NGOs

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPARL: Trust in Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in parliament

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUEXEC: Trust in Prime minister and ministers

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in Prime minister and ministers

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPRES: Trust in President

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in President

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPOLI: Trust in Police

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in police

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUMEDI: Trust in journalists

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in journalists

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUGAMG: Trust in Gamgebeli

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in Gamgebeli

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRURELI: Trust in Institutions of your religion

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in religious institutions to which you belong

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUOMB: Trust in Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in Ombudsman

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUSTEU: Trust in European Union

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in European Union

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUSTUN: Trust in United Nations

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in United Nations

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUNATO: Trust in NATO

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of trust you have in NATO

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

მოიძებნა: 473 შედეგი