ბიზნეს-კომპანიების გამოკითხვა ბიზნესების სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ

ბიზნეს-კომპანიების გამოკითხვა ბიზნესების სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ

პასუხების ანალიზი

ბიზნეს-კომპანიების გამოკითხვა ბიზნესების სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ

ბიზნეს-კომპანიების გამოკითხვა ბიზნესების სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • თბილისი
 • რეგიონები

STRATUM: სტრატა

შეკითხვის ტექსტი: სტრატა

პასუხები:
 • თბილისი - მცირე
 • თბილისი - საშუალო
 • თბილისი - დიდი
 • რეგიონი - მცირე
 • რეგიონი - საშუალო
 • რეგიონი დიდი

SIZE: კომპანიის ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: კომპანიის ტიპი

პასუხები:
 • მცირე
 • საშუალო
 • დიდი

STATEBUS: რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით, და რამდენად?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად არსებულ ვითარებაზე თუ ვილაპარაკებთ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით, და რამდენად?

პასუხები:
 • საქართველო ბიზნესის განვითარებისთვის ცუდი ადგილია
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • საქართველო ბიზნესის განვითარებისთვის კარგი ადგილია
 • არ ვიცი

BUSINENV: ბოლო ათი წლის მანძილზე ბიზნესგარემო გაუარესდა, იგივე დარჩა თუ გაუმჯობესდა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ბოლო ათი წლის მანძილზე თქვენი კომპანიის მსგავსი კომპანიებისთვის საქართველოში ბიზნესგარემო გაუარესდა, იგივე დარჩა თუ გაუმჯობესდა?

პასუხები:
 • გაუარესდა
 • იგივე დარჩა
 • გაუმჯობესდა
 • არ ვიცი

TAXADM: გაუარესდა, იგივე დარჩა თუ გაუმჯობესდა გადასახადების ადმინისტრირება?

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, გაუარესდა, იგივე დარჩა თუ გაუმჯობესდა ... ? - გადასახადების ადმინისტრირება

პასუხები:
 • გაუარესდა
 • იგივე დარჩა
 • გაუმჯობესდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EASYBUS: გაუარესდა, იგივე დარჩა თუ გაუმჯობესდა ბიზნესის დაწყების სიადვილე?

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, გაუარესდა, იგივე დარჩა თუ გაუმჯობესდა ... ? - ბიზნესის დაწყების სიადვილე

პასუხები:
 • გაუარესდა
 • იგივე დარჩა
 • გაუმჯობესდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DCFTCOMP: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებულ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გავლენა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორი გავლენა ექნება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებულ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას თქვენს კომპანიაზე?

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი გავლენა
 • ძირითადად უარყოფითი გავლენა
 • არ ექნება გავლენა
 • ძირითადად დადებითი გავლენა
 • უაღრესად დადებითი გავლენა
 • არაფერი ვიცი ამ ხელშეკრულების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DCFTECON: გთხოვთ მითხრათ, თქვენი აზრით, როგორი გავლენა ექნება ამ ხელშეკრულებას საქართველოს ეკონომიკაზე?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, თქვენი აზრით, როგორი გავლენა ექნება ამ ხელშეკრულებას საქართველოს ეკონომიკაზე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც იციან საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებულ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ.

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი გავლენა
 • ძირითადად უარყოფითი გავლენა
 • არ ექნება გავლენა
 • ძირითადად დადებითი გავლენა
 • უაღრესად დადებითი გავლენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPROLE: კომპანიების მთავარი ფუნქცია მხოლოდ საკუთარი ბიზნესის განვითარება vs საკუთარი ბიზნესის განვითარებასთან ერთად, გარემოს დაცვასა და საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით, და რამდენად? მოსაზრება 1: დღეს ჩვენნაირი კომპანიების მთავარი ფუნქცია მხოლოდ საკუთარი ბიზნესის განვითარება და გაძლიერებაა. მოსაზრება 2: დღეს ჩვენნაირი კომპანიების ფუნქციები, საკუთარი ბიზნესის განვითარებასთან ერთად, გარემოს დაცვასა და საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნვაა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. დღეს ჩვენნაირი კომპანიების მთავარი ფუნქცია მხოლოდ საკუთარი ბიზნესის განვითარება და გაძლიერებაა - სრულად ვეთანხმები, 2. დღეს ჩვენნაირი კომპანიების მთავარი ფუნქცია მხოლოდ საკუთარი ბიზნესის განვითარება და გაძლიერებაა - ვეთანხმები, 3. დღეს ჩვენნაირი კომპანიების ფუნქციები, საკუთარი ბიზნესის განვითარებასთან ერთად, გარემოს დაცვასა და საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნვაა - სრულად ვეთანხმები, 4. დღეს ჩვენნაირი კომპანიების ფუნქციები, საკუთარი ბიზნესის განვითარებასთან ერთად, გარემოს დაცვასა და საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნვაა - ვეთანხმები, 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც ' სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას ' 3 და 4 - როგორც 'ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას', 5 - არ ვიცი/უარი პასუხზე

პასუხები:
 • სრულად ვეთანხმები, რომ კომპანიების მთავარი ფუნქცია მხოლოდ საკუთარი ბიზნესის განვითარება
 • ვეთანხმები, რომ კომპანიების მთავარი ფუნქცია მხოლოდ საკუთარი ბიზნესის განვითარება
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPDEF: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPATTR: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - მიმზიდველი სარეკლამო კამპანია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - მიმზიდველი სარეკლამო კამპანია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPCARE: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - გარემოს დაცვაზე ზრუნვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - გარემოს დაცვაზე ზრუნვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPEMPL: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - ადამიანების დასაქმება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - ადამიანების დასაქმება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPLCRE: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - თანამშრომლებისთვის კარგი სამუშაო პირობების შექმნა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - თანამშრომლებისთვის კარგი სამუშაო პირობების შექმნა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPPAY: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - შრომის ღირსეულად ანაზღაურება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - შრომის ღირსეულად ანაზღაურება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPEMPGE: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს მოქალაქეების და არა - უცხოელების დასაქმება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს მოქალაქეების და არა - უცხოელების დასაქმება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPCHAR: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - ქველმოქმედება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - ქველმოქმედება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPOFFQG: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - ხარისხიანი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - ხარისხიანი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPOFFAG: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - ხელმისაწვდომი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - ხელმისაწვდომი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPPROM: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - ქართული კულტურის,სპორტის და განათლების ხელშეწყობა/დაფინანსება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - ქართული კულტურის,სპორტის და განათლების ხელშეწყობა/დაფინანსება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPTRAN: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - გამჭვირვალე ბიზნეს-საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - გამჭვირვალე ბიზნეს-საქმიანობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPCORR: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - კორუფციული გარიგებების გარეშე საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - კორუფციული გარიგებების გარეშე საქმიანობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPINVES: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - ინვესტიციების მოზიდვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - ინვესტიციების მოზიდვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPOTH: კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კომპანია იყოს მომგებიანი, მდგრადი და განვითარდეს? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPDEF: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPATTR: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - მიმზიდველი სარეკლამო კამპანია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - მიმზიდველი სარეკლამო კამპანია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCARE: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - გარემოს დაცვაზე ზრუნვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - გარემოს დაცვაზე ზრუნვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESEMPL: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - ადამიანების დასაქმება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - ადამიანების დასაქმება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCRE: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - თანამშრომლებისთვის კარგი სამუშაო პირობების შექმნა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - თანამშრომლებისთვის კარგი სამუშაო პირობების შექმნა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPAY: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - შრომის ღირსეულად ანაზღაურება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - შრომის ღირსეულად ანაზღაურება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESEMPLG: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მოქალაქეების, და არა უცხოელების დასაქმება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მოქალაქეების, და არა უცხოელების დასაქმება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCHAR: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - ქველმოქმედება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - ქველმოქმედება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESOFFQG: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - ხარისხიანი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - ხარისხიანი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESOFFAG: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - ხელმისაწვდომი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - ხელმისაწვდომი პროდუქციის ან მომსახურების შეთავაზება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPROM: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - ქართული კულტურის, სპორტის და განათლების ხელშეწყობა/დაფინანსება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - ქართული კულტურის, სპორტის და განათლების ხელშეწყობა/დაფინანსება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESTRAN: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - გამჭვირვალე ბიზნეს-საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - გამჭვირვალე ბიზნეს-საქმიანობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCORR: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - კორუფციული გარიგებების გარეშე საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - კორუფციული გარიგებების გარეშე საქმიანობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESINVE: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - ინვესტიციების მოზიდვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - ინვესტიციების მოზიდვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESOTH: ბიზნეს-კომპანიების პასუხისმგებლობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა პასუხისმებლობა აქვთ ბიზნეს-კომპანიებს საზოგადოების წინაშე? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არცერთი
 • ყველა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHARHEA: დამახასიათებელია/არ არის დამახასიათებელი - კომპანიები უფრთხილდებიან დასაქმებულთა ჯანმრთელობას

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, ზოგადად, რამდენად დამახასიათებელია ან არ არის დამახასიათებელი, რომ კომპანიები უფრთხილდებიან დასაქმებულთა ჯანმრთელობას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დამახასიათებელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ძალიან დამახასიათებელია
 • არ ვიცი

CHAROVE: დამახასიათებელია/არ არის დამახასიათებელი - კომპანიები ამუშავებენ თანამშრომლებს ზედმეტ საათებს დამატებითი ანაზღაურების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: სქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, ზოგადად, რამდენად დამახასიათებელია ან არ არის დამახასიათებელი, რომ კომპანიები ამუშავებენ თანამშრომლებს ზედმეტ საათებს დამატებითი ანაზღაურების გარეშე?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დამახასიათებელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ძალიან დამახასიათებელია
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHARDEV: დამახასიათებელია/არ არის დამახასიათებელი - კომპანიები აძლევენ თანამშრომლებს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას

შეკითხვის ტექსტი: სქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, ზოგადად, რამდენად დამახასიათებელია ან არ არის დამახასიათებელი, რომ კომპანიები აძლევენ თანამშრომლებს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას (მაგ., უტარებენ ტრენინგებს)?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დამახასიათებელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ძალიან დამახასიათებელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHAROPI: დამახასიათებელია/არ არის დამახასიათებელი - რომ კომპანიები ითვალისწინებენ თანამშრომელთა აზრს

შეკითხვის ტექსტი: სქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, ზოგადად, რამდენად დამახასიათებელია ან არ არის დამახასიათებელი, რომ კომპანიები ითვალისწინებენ თანამშრომელთა აზრს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დამახასიათებელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ძალიან დამახასიათებელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHARRIG: დამახასიათებელია/არ არის დამახასიათებელი - რომ კომპანიებში დაცულია თანამშრომელთა უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: სქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, ზოგადად, რამდენად დამახასიათებელია ან არ არის დამახასიათებელი, რომ კომპანიებში დაცულია თანამშრომელთა უფლებები?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დამახასიათებელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ძალიან დამახასიათებელია
 • არ ვიცი

CHARSEX: დამახასიათებელია/არ არის დამახასიათებელი - რომ კომპანიებში არ აქვს ადგილი სექსუალურ ძალადობას

შეკითხვის ტექსტი: სქართველოში მოღვაწე კომპანიების შესახებ თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, ზოგადად, რამდენად დამახასიათებელია ან არ არის დამახასიათებელი, რომ კომპანიებში არ აქვს ადგილი სექსუალურ ძალადობას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დამახასიათებელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ძალიან დამახასიათებელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPCHAR: ეწევა თუ არა თქვენი კომპანია საქველმოქმედო საქმიანობას?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეწევა თუ არა თქვენი კომპანია საქველმოქმედო საქმიანობას? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საუბარია თქვენი კომპანიის, როგორც ორგანიზაციის საქველმოქმედო საქმიანობაზე თვითონ კომპანიის ხარჯით, და არა კომპანიის თანამშრომლების მიერ გაწეული ქველმოქმედების შესახებ.

პასუხები:
 • დიახ, კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას
 • არა, კომპანია არ ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHARTABE: უსარგებლია თუ არა თქვენს კომპანიას კანონით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათებით საქველმოქმედო საქმიანობისათვის?

შეკითხვის ტექსტი: უსარგებლია თუ არა თქვენს კომპანიას კანონით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათებით საქველმოქმედო საქმიანობისათვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არაფერი ვიცი მსგავსი შეღავათების შესახებ
 • კომპანია არ ეწევა ქველმოქმედებას
 • არ ვიცი

COMPPOS: რომელი მოსაზრება შეესაბამება თქვენი კომპანიის პოზიციას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი რომელი მოსაზრება შეესაბამება თქვენი კომპანიის პოზიციას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას.

პასუხები:
 • საგადასახადო შეღავათების გაზრდის შემთხვევაშიც კი ჩვენი კომპანია ვერ შეძლებს, მეტი თანხა გამოყოს საქველმოქმედო პროექტებისთვის.
 • საგადასახადო შეღავათების გაზრდის შემთხვევაში ჩვენი კომპანია მეტ თანხას გამოყოფს საქველმოქმედო პროექტებისთვის.
 • მიუხედავად იმისა, თუ როგორი იქნება საგადასახადო შეღავათები, ჩვენი კომპანიის მიერ საქველმოქმედო პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა არ შეიცვლება.
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CHAREVAL: შეგიფასებიათ თუ არა თქვენი კომპანიის საქველმოქმედო საქმიანობის შედეგები?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, შეგიფასებიათ თუ არა თქვენი კომპანიის საქველმოქმედო საქმიანობის შედეგები?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ENGMHELP: განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედება შემდეგი ფორმით? თანხით დახმარება: საუბარია თვითონ კომპანიის მიერ გაწეულ ხარჯზე, და არა თანამშრომლების მიერ შეგროვებული თანხის შესახებ.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედება შემდეგი ფორმით? თანხით დახმარება: შეგახსენებთ, რომ საუბარია თვითონ კომპანიის მიერ გაწეულ ხარჯზე, და არა თანამშრომლების მიერ შეგროვებული თანხის შესახებ.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ENGNOMH: განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედება შემდეგი ფორმით? არაფულადი დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედება შემდეგი ფორმით? არაფულადი დახმარება (მაგ.: ტექნიკის გადაცემა, შენობის დათმობა და ა.შ. )

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ENGPRSER: განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედება შემდეგი ფორმით? რაიმე სერვისის გაწევა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედება შემდეგი ფორმით? რაიმე სერვისის გაწევა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

MONEYCH: არის თუ არა თქვენი კომპანიის ამჟამინდელ ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხა ქველმოქმედებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა თქვენი კომპანიის ამჟამინდელ ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხა ქველმოქმედებისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანია ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

PLANEDU: ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა: განათლება

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, ეწევა თუ არა თქვენი კომპანია ქველმოქმედებას ამჟამად, აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა შემდეგი მიმართულებებით: განათლება

შენიშვნა: საუბარია წერილობით საბუთზე, რომელიც ფიზიკურად არსებობს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLANCULT: ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა: კულტურა

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, ეწევა თუ არა თქვენი კომპანია ქველმოქმედებას ამჟამად, აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა შემდეგი მიმართულებებით: კულტურა

შენიშვნა: საუბარია წერილობით საბუთზე, რომელიც ფიზიკურად არსებობს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLANSPOR: ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა: სპორტი

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, ეწევა თუ არა თქვენი კომპანია ქველმოქმედებას ამჟამად, აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა შემდეგი მიმართულებებით: სპორტი

შენიშვნა: საუბარია წერილობით საბუთზე, რომელიც ფიზიკურად არსებობს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLANVULN: ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა: სოციალურად დაუცველთა დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, ეწევა თუ არა თქვენი კომპანია ქველმოქმედებას ამჟამად, აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა შემდეგი მიმართულებებით: სოციალურად დაუცველთა დახმარება

შენიშვნა: საუბარია წერილობით საბუთზე, რომელიც ფიზიკურად არსებობს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLANENVI: ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა: გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, ეწევა თუ არა თქვენი კომპანია ქველმოქმედებას ამჟამად, აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ქველმოქმედების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა შემდეგი მიმართულებებით: გარემოს დაცვა

შენიშვნა: საუბარია წერილობით საბუთზე, რომელიც ფიზიკურად არსებობს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

CHARCSR: დამახასიათებელია/არ არის დამახასიათებელი კორპ. სოც. პასუხისმგებლობა საქართველოში მოღვაწე კომპანიებისათვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, რამდენად დამახასიათებელია ან არ არის დამახასიათებელი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში მოღვაწე კომპანიებისათვის?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დამახასიათებელი
 • ძირითადად არ არის დამახასიათებელი
 • საშუალოდ
 • ძირითადად დამახასიათებელია
 • უაღრესად დამახასიათებელია
 • არაფერი ვიცი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PREVCONS: რა უშლის ხელს კორპ. სოც. პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას? - ეს ბიზნესის საქმე არ არის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიებში? - ეს ბიზნესის საქმე არ არის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში მოღვაწე კომპანიებისათვის საერთოდ არ არის დამახასიათებელი ან ძირითადად არ არის დამახასიათებელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PREVPROF: რა უშლის ხელს კორპ. სოც. პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას? - კომპანიების აზრით, ეს მათ სარგებელს არ მოუტანს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიებში? - კომპანიების აზრით, ეს მათ სარგებელს არ მოუტანს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში მოღვაწე კომპანიებისათვის საერთოდ არ არის დამახასიათებელი ან ძირითადად არ არის დამახასიათებელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PREVINTC: რა უშლის ხელს კორპ. სოც. პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას? - კომპანიების აზრით, ეს არ აინტერესებს მათ მომხმარებლებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიებში? - კომპანიების აზრით, ეს არ აინტერესებს მათ მომხმარებლებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში მოღვაწე კომპანიებისათვის საერთოდ არ არის დამახასიათებელი ან ძირითადად არ არის დამახასიათებელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PREVGOV: რა უშლის ხელს კორპ. სოც. პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას? - მთავრობა ხელს არ უწყობს ბიზნესს ამაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიებში? - მთავრობა ხელს არ უწყობს ბიზნესს ამაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში მოღვაწე კომპანიებისათვის საერთოდ არ არის დამახასიათებელი ან ძირითადად არ არის დამახასიათებელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PREVOTH: რა უშლის ხელს კორპ. სოც. პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უფრო ფართოდ გავრცელებას საქართველოში მოღვაწე კომპანიებში? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში მოღვაწე კომპანიებისათვის საერთოდ არ არის დამახასიათებელი ან ძირითადად არ არის დამახასიათებელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPLCSR: ახორციელებს თუ არა თქვენი კომპანია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობებს?

შეკითხვის ტექსტი: ახორციელებს თუ არა თქვენი კომპანია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობებს?

პასუხები:
 • დიახ, ხშირად
 • დიახ, იშვიათად
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CSRREP: გამოუქვეყნებია თუ არა ოდესმე თქვენს კომპანიას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების ანგარიში?

შეკითხვის ტექსტი: გამოუქვეყნებია თუ არა ოდესმე თქვენს კომპანიას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების ანგარიში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REPELEC: რა სახით იყო ეს ანგარიში გამოქვეყნებული? - ელექტრონულად

შეკითხვის ტექსტი: რა სახით იყო ეს ანგარიში გამოქვეყნებული? - ელექტრონულად, მაგ. ორგანიზაციის ვებგვერდზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანიას გამოუქვეყნებია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების ანგარიში
თუ კომპანიამ რამდენჯერმე გამოაქვეყნა ასეთი ანგარიში, კითხვა ეხებოდა ბოლო ბოლო ასეთი ანგარიშისს

პასუხები:
 • დასახელდა

REPPRINT: რა სახით იყო ეს ანგარიში გამოქვეყნებული? - ბეჭდური პუბლიკაციის სახით

შეკითხვის ტექსტი: რა სახით იყო ეს ანგარიში გამოქვეყნებული? - ბეჭდური პუბლიკაციის სახით

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანიას გამოუქვეყნებია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების ანგარიში
თუ კომპანიამ რამდენჯერმე გამოაქვეყნა ასეთი ანგარიში, კითხვა ეხებოდა ბოლო ბოლო ასეთი ანგარიშისს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

REPOTH: რა სახით იყო ეს ანგარიში გამოქვეყნებული? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა სახით იყო ეს ანგარიში გამოქვეყნებული? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანიას გამოუქვეყნებია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების ანგარიში
თუ კომპანიამ რამდენჯერმე გამოაქვეყნა ასეთი ანგარიში, კითხვა ეხებოდა ბოლო ბოლო ასეთი ანგარიშისს

პასუხები:
 • არ დასახელდა

PUBLCSR: როგორ ახდენს თქვენი კომპანია თავისი კორპ. სოც. პასუხისმგებლობის აქტივობების გაშუქებას?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ახდენს თქვენი კომპანია თავისი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების გაშუქებას ფართო საზოგადოებისთვის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანიას გამოუქვეყნებია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების ანგარიში

პასუხები:
 • კომპანიის ვებგვერდის მეშვეობით
 • სოციალური მედიის მეშვეობით
 • ტელევიზიით
 • სხვა მედია საშუალებების მეშვეობით
 • შეხვედრების, პრეს-კონფერენციების მეშვეობით
 • სხვა
 • არანაირად
 • უარი პასუხზე

CSRCOOR: გყავთ თუ არა ამჟამად კომპანიაში კორპ. სოც. პასუხისმგებლობის პროგრამის კოორდინატორი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ამჟამად კომპანიაში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის კოორდინატორი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ კომპანიას გამოუქვეყნებია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების ანგარიში

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ჩვენს კომპანიაში არ არის საჭირო ასეთი პოზიცია / არ გვაქვს ასეთი პროგრამა

CSRSEPP: ეს დამოუკიდებელი პოზიციაა, თუ რომელიმე თანამშრომელი ითავსებს მას?

შეკითხვის ტექსტი: ეს დამოუკიდებელი პოზიციაა, თუ რომელიმე თანამშრომელი ითავსებს მას?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმა უპასუხეს, რომ მათ კომპანიას ამჟამად ჰყავს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის კოორდინატორი

პასუხები:
 • დამოუკიდებელი პოზიციაა
 • სხვა თანამშრომელი ითავსებს ამ პოზიციას

JPROCOM: კორპ.სოც.პასუხისმგებლობის ერთობლივი პროექტები: სხვა ბიზნეს-კომპანიებთან ერთად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 10 წლის განმავლობაში, განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთობლივი პროექტები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით: სხვა ბიზნეს-კომპანიებთან ერთად

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

JPRAGEN: კორპ.სოც.პასუხისმგებლობის ერთობლივი პროექტები: სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 10 წლის განმავლობაში, განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთობლივი პროექტები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით: სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JPRNGO: კორპ.სოც.პასუხისმგებლობის ერთობლივი პროექტები: არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 10 წლის განმავლობაში, განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთობლივი პროექტები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით: არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CSRNGO: ერთობლივი პროექტი რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, განუხორციელებია თუ არა თქვენს კომპანიას ერთობლივი პროექტი ან პროექტები რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

INITCMNG: ვისი ინიციატივით მოხდა თქვენი კომპანიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლობა?

შეკითხვის ტექსტი: ვისი ინიციატივით მოხდა თქვენი კომპანიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლობა - თქვენი კომპანიის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათ კომპანიას განუხორციელებია ერთობლივი პროექტი ან პროექტები რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.
თუ ასეთ თანამშრომლობას რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი, შეეკითხეთ ბოლო ასეთი თანამშრომლობის შესახებ

პასუხები:
 • თქვენი კომპანიის
 • არასამთავრობო ორგანიზაციის
 • ორივესი ერთობლივად
 • არ ვიცი

SATISCOLL: რამდენად კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათ კომპანიას განუხორციელებია ერთობლივი პროექტი ან პროექტები რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • ძირითადად უკმაყოფილო
 • ძირითადად კმაყოფილი
 • უაღრესად კმაყოფილი

JOIOPPO: რატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი არ.ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - არ ყოფილა ასეთი შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: რატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი/პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - არ ყოფილა ასეთი შესაძლებლობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათ კომპანიას არ განუხორციელებია ერთობლივი პროექტი ან პროექტები რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JOITRUS: რატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი არ.ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - არ ვენდობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: ატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი/პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - არ ვენდობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათ კომპანიას არ განუხორციელებია ერთობლივი პროექტი ან პროექტები რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JOIBENE: რატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი არ.ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - არა მგონია, რამეში გამოგვადგეს

შეკითხვის ტექსტი: ატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი/პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - არა მგონია, რამეში გამოგვადგეს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათ კომპანიას არ განუხორციელებია ერთობლივი პროექტი ან პროექტები რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JOIOTH: რატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი არ.ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ატომ არ განგიხორციელებიათ ერთობლივი პროექტი/პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათ კომპანიას არ განუხორციელებია ერთობლივი პროექტი ან პროექტები რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NGOAGREE: თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოგმართავთ თანამშრომლობის ინიციატივით, დათანხმდებით თუ არა?

შეკითხვის ტექსტი: თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოგმართავთ თანამშრომლობის ინიციატივით, დათანხმდებით თუ არა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • გააჩნია პროექტს/ორგანიზაციას
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COMPETH: აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ეთიკის კოდექსი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას ეთიკის კოდექსი?

შენიშვნა: ეს უნდა იყოს ოფიციალური დოკუმენტი, ბეჭდური ან ელექტრონული

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

YEARCOD: რომელი წლიდან აქვს თქვენს კომპანიას ეთიკის კოდექსი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელი წლიდან აქვს თქვენს კომპანიას ეთიკის კოდექსი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მათ კომპანიას აქვს ეთიკის კოდექსი.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული წლების მიხედვით.

პასუხები:
 • ახლა ვაკეთებთ
 • 2012-2017
 • 2006-2011
 • 2006 წლამდე
 • არ ვიცი

CODEPUB: გამოქვეყნებულია თუ არა თქვენი კომპანიის ეთიკის კოდექსი, ნებისმიერი ფორმით?

შეკითხვის ტექსტი: გამოქვეყნებულია თუ არა თქვენი კომპანიის ეთიკის კოდექსი, ნებისმიერი ფორმით (ბეჭდურად ან ელექტრონულად)?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მათ კომპანიას აქვს ეთიკის კოდექსი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FOREINV: ჰყოლია თუ არა თქვენს კომპანიას უცხოელი ინვესტორები ან პარტნიორები?

შეკითხვის ტექსტი: ჰყოლია თუ არა თქვენს კომპანიას უცხოელი ინვესტორები ან პარტნიორები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

CORRCOD: შეესაბამება კომპანიის გამოცდილებას: უცხოელმა პარტნიორებმა მოითხოვეს, რომ კომპანიას შეემუშავებინა ეთიკის კოდექსი

შეკითხვის ტექსტი: შეესაბამება თუ არა ეს დებულებები თქვენი კომპანიის გამოცდილებას: უცხოელმა პარტნიორებმა მოითხოვეს, რომ კომპანიას შეემუშავებინა ეთიკის კოდექსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მათ კომპანიას უცხოელი ინვესტორები ან პარტნიორები ჰყოლია.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CORRENV: შეესაბამება კომპანიის გამოცდილებას: უცხოელმა პარტნიორებმა მოითხოვეს, რომ კომპანიამ უნდა დაიცვას გარემოს დაცვის სტანდარტები

შეკითხვის ტექსტი: შეესაბამება თუ არა ეს დებულებები თქვენი კომპანიის გამოცდილებას: უცხოელმა პარტნიორებმა მოითხოვეს, რომ კომპანიამ უნდა დაიცვას გარემოს დაცვის სტანდარტები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მათ კომპანიას უცხოელი ინვესტორები ან პარტნიორები ჰყოლია.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CORRRIGH: შეესაბამება კომპანიის გამოცდილებას: უცხოელმა პარტნიორებმა მოითხოვეს, რომ კომპანიამ უნდა დაიცვას დასაქმებულთა შრომითი უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: შეესაბამება თუ არა ეს დებულებები თქვენი კომპანიის გამოცდილებას: უცხოელმა პარტნიორებმა მოითხოვეს, რომ კომპანიამ უნდა დაიცვას დასაქმებულთა შრომითი უფლებები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მათ კომპანიას უცხოელი ინვესტორები ან პარტნიორები ჰყოლია.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

COMPSIT: რომელი შეესაბამება თქვენს კომპანიაში არსებულ ვითარებას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი კომპანიის მუშაობის პრაქტიკას რომ დავუბრუნდეთ, ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რომელი შეესაბამება თქვენს კომპანიაში არსებულ ვითარებას?

პასუხები:
 • ერთსა და იმავე თანამდებობაზე დასაქმებული ქალების და კაცების ხელფასები არ განსხვავდება
 • ერთსა და იმავე თანამდებობაზე დასაქმებული ქალების და კაცების ხელფასები განსხვავდება, კაცების ხელფასი უფრო მაღალია
 • ერთსა და იმავე თანამდებობაზე დასაქმებული ქალების და კაცების ხელფასები განსხვავდება, ქალების ხელფასი უფრო მაღალია
 • არ შეესაბამება: მარტო ქალი/კაცი თანამშრომლები გვყავს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CONDRES: ჩაგიტარებიათ თუ არა თქვენი მომხმარებლების გამოკითხვა ან მარკეტინგული კვლევა?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ჩაგიტარებიათ თუ არა თქვენი მომხმარებლების გამოკითხვა ან მარკეტინგული კვლევა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

BONUSC: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მიიღეს თუ არა თქვენი კომპანიის თანამშრომლებმა ბონუსები ან პრემიები?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მიიღეს თუ არა თქვენი კომპანიის თანამშრომლებმა ბონუსები ან პრემიები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BONDISTR: ეს პრემიები ყველა თანამშრომლისთვის ერთი პრინციპით იყო გაცემული, თუ ითვალისწინებდა ინდივიდუალურ ფაქტორებს?

შეკითხვის ტექსტი: ეს პრემიები ყველა თანამშრომლისთვის ერთი პრინციპით იყო გაცემული, თუ ითვალისწინებდა ინდივიდუალურ ფაქტორებს, მაგალითად, მუშაობის ხარისხის შეფასებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მათი კომპანიის თანამშრომლებმა ბონუსები ან პრემიები მიიღეს.

პასუხები:
 • ყველასთვის ერთნაირად
 • სამუშაოს შეფასების საფუძველზე
 • ორივე ფორმით
 • სხვა

MATERN: რამდენი თვით შეუძლიათ თქვენი კომპანიის თანამშრომლებს ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების აღება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი თვით შეუძლიათ თქვენი კომპანიის თანამშრომლებს ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების აღება?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული თვეების მიხედვით.

პასუხები:
 • 0-3 თვე
 • 4-16 თვე
 • კომპანიას არ აქვს ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MENMATE: უსარგებლია თუ არა თქვენს კომპანიაში კაცს დეკრეტული შვებულებით?

შეკითხვის ტექსტი: უსარგებლია თუ არა თქვენს კომპანიაში კაცს დეკრეტული შვებულებით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომელთა კომპანიაც თანამშრომლებს აძლევს აქვს ანაზღაურებად დეკრეტული შვებულებას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება: არ ყავთ კაცი თანამშრომელი/არც ერთ კაცს არ ჰყოლია ბავშვი
 • არ ვიცი

PRIVCHIL: რა შეღავათები არსებობს თქვენს კომპანიაში მრავალშვილიანი თანამშრომლებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: რა შეღავათები არსებობს თქვენს კომპანიაში მრავალშვილიანი თანამშრომლებისთვის?

შენიშვნა: მრავალშვილიანად ითვლება თანამშრომელი, რომელსაც 4 ან მეტი შვილი ჰყავს

პასუხები:
 • არ არსებობს ასეთი შეღავათები
 • არ შეესაბამება: არ ყავთ მრავალშვილიანი თანამშრომლები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INSURAN: სთავაზობს თუ არა თქვენი კომპანია თანამშრომლებს კორპორაციულ ჯანმრთელობის დაზღვევას?

შეკითხვის ტექსტი: სთავაზობს თუ არა თქვენი კომპანია თანამშრომლებს კორპორაციულ ჯანმრთელობის დაზღვევას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OVERTIM: ანაზღაურებს თუ არა თქვენი კომპანია თანამშრომლების ზეგანაკვეთურ სამუშაოს?

შეკითხვის ტექსტი: ანაზღაურებს თუ არა თქვენი კომპანია თანამშრომლების ზეგანაკვეთურ სამუშაოს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ზოგჯერ კი, ზოგჯერ - არა
 • არ შეესაბამება (განაკვეთის ცნება არ არსებობს / თანამშრომლებს არ უწევთ ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება)
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEVOFF: შესთავაზა თუ არა კომპანიამ თანამშრომლებს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის მანძილზე შესთავაზა თუ არა თქვენმა კომპანიამ თანამშრომლებს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა / ტრენინგები?

შენიშვნა: თუ თანამშრომელმა საკუთარი ხარჯით გაიარა ტრეინიგები პასუხად ჩაითვალა 'არა'

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARTTRN: რამდენმა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა ამ ტრენინგებში

შეკითხვის ტექსტი: დაახლოებით რამდენმა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა ამ ტრენინგებში ბოლო 2 წლის მანძილზე?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომელთა კომპანიამაც შესთავაზა პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა / ტრენინგები.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული თანამშრომელთა რაოდენობის მიხედვით.

პასუხები:
 • 1-3
 • 4-6
 • 7-10
 • 11-30
 • 30-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRMASSE: ჩაუტარებია თუ არა თქვენს კომპანიას თანამშრომელთა მუშაობის ფორმალური შეფასება?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის მანძილზე, ჩაუტარებია თუ არა თქვენს კომპანიას თანამშრომელთა მუშაობის ფორმალური შეფასება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMPLASSE: რამდენი თანამშრომლის მუშაობის შეფასება მოხდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი თანამშრომლის მუშაობის შეფასება მოხდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომელთა კომპანიასაც ჩაუტარებია თანამშრომელთა მუშაობის ფორმალური შეფასება
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული თანამშრომელთა რაოდენობის მიხედვით.

პასუხები:
 • 1-5
 • 6-10
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSURV: თანამშრომლების სამსახურით კმაყოფილების შესასწავლი კვლევის ჩატარება

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის მანძილზე, ჩაუტარებია თუ არა თქვენს კომპანიას კვლევა იმის შესასწავლად, თუ რამდენად კმაყოფილები არიან თქვენი თანამშრომლები სამსახურით?

პასუხები:
 • დიახ, რამდენჯერმე
 • დიახ, ერთხელ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OPFACE: საშუალებები თანამშრომლებისთვის რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ უშუალო ხელმძღვანელს - შეხვედრა პირადად, ფორმალური ან არაფორმალური

შეკითხვის ტექსტი: რა საშუალებები აქვს რიგით თანამშრომელს, რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ თავის უშუალო ხელმძღვანელს? - შეხვედრა პირადად, ფორმალური ან არაფორმალური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი საშუალება არ აქვთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OPEMAIL: საშუალებები თანამშრომლებისთვის რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ უშუალო ხელმძღვანელს - წერილობით, მათ შორის - ონლაინ

შეკითხვის ტექსტი: რა საშუალებები აქვს რიგით თანამშრომელს, რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ თავის უშუალო ხელმძღვანელს? - წერილობით, მათ შორის - ონლაინ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი საშუალება არ აქვთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OPBOOK: საშუალებები თანამშრომლებისთვის რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ უშუალო ხელმძღვანელს - საჩივრის წიგნის/ყუთის მეშვეობით

შეკითხვის ტექსტი: რა საშუალებები აქვს რიგით თანამშრომელს, რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ თავის უშუალო ხელმძღვანელს? - საჩივრის წიგნის/ყუთის მეშვეობით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი საშუალება არ აქვთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OPMEET: საშუალებები თანამშრომლებისთვის რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ უშუალო ხელმძღვანელს - განხილვა თათბირზე

შეკითხვის ტექსტი: რა საშუალებები აქვს რიგით თანამშრომელს, რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ თავის უშუალო ხელმძღვანელს? - განხილვა თათბირზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი საშუალება არ აქვთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OPOTHER: საშუალებები თანამშრომლებისთვის რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ უშუალო ხელმძღვანელს - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა საშუალებები აქვს რიგით თანამშრომელს, რომ გაუზიაროს აზრი კომპანიის შესახებ თავის უშუალო ხელმძღვანელს? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი საშუალება არ აქვთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DISEMPL: გყავთ ან გყოლიათ თუ არა დასაქმებული თქვენს კომპანიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ ან გყოლიათ თუ არა დასაქმებული თქვენს კომპანიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HVPAINT: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, გყოლიათ თუ არა კომპანიაში სტაჟიორები ან პრაქტიკანტები? - დიახ, ანაზღაურებადი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, გყოლიათ თუ არა კომპანიაში სტაჟიორები ან პრაქტიკანტები? - დიახ, ანაზღაურებადი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HVUNPINT: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, გყოლიათ თუ არა კომპანიაში სტაჟიორები ან პრაქტიკანტები? - დიახ, არაანაზღაურებადი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, გყოლიათ თუ არა კომპანიაში სტაჟიორები ან პრაქტიკანტები? - დიახ, არაანაზღაურებადი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CMPCNFR: კომპანიაში პირობები - სამუშაო სივრცე აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, სრულდება თუ არა თქვენს კომპანიაში შემდეგი პირობები - სამუშაო სივრცე აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი

CMPCNSF: კომპანიაში პირობები - თანამშრომლებს ურიგდებათ სპეციალური აღჭურვილობა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, სრულდება თუ არა თქვენს კომპანიაში შემდეგი პირობები - საჭიროების შემთხვევაში, თანამშრომლებს ურიგდებათ სპეციალური აღჭურვილობა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CMPCNTR: კომპანიაში პირობები - თანამშრომლებისთვის ტარდება ტრენინგები უსაფრთხოების საკითხებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, სრულდება თუ არა თქვენს კომპანიაში შემდეგი პირობები - თანამშრომლებისთვის ტარდება ტრენინგები უსაფრთხოების საკითხებზე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USRNENR: კომპანია იყენებს განახლებად ენერგიას

შეკითხვის ტექსტი: ახორციელებს თუ არა თქვენი კომპანია შემდეგს? - იყენებს განახლებად ენერგიას (მაგ. მზის, ქარის, ბიოლოგიურ ენერგიას)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • უარი პასუხზე

USREC: კომპანია ახდენს ნარჩენების მართვას ან გადამუშავებას მეორადი გამოყენების მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: ახორციელებს თუ არა თქვენი კომპანია შემდეგს? - ახდენს ნარჩენების მართვას ან გადამუშავებას მეორადი გამოყენების მიზნით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • უარი პასუხზე

USELCAR: კომპანია იყენებს ჰიბრიდულ / ელექტრო ავტომობილებს

შეკითხვის ტექსტი: ახორციელებს თუ არა თქვენი კომპანია შემდეგს? - იყენებს ჰიბრიდულ / ელექტრო ავტომობილებს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • უარი პასუხზე

VEHTECINP: კომპანია რეგულარულად ახორციელებს მის კუთვნილებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ შემოწმებას

შეკითხვის ტექსტი: ახორციელებს თუ არა თქვენი კომპანია შემდეგს? - რეგულარულად ახორციელებს მის კუთვნილებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ შემოწმებას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMPCOML: მომხმარებელთა საჩივრების განხილვასა და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელის ყოლა

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა თქვენს კომპანიაში თანამშრომელი, რომელიც პასუხისმგებელია მომხმარებელთა საჩივრების განხილვასა და რეაგირებაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ჩვენი მომხმარებლები არ მოგვმართავენ საჩივრებით
 • უარი პასუხზე

SPNSEVT: რომელიმე სპორტული ან კულტურული ღონისძიების, ჯგუფის ან ინდივიდის სპონსორობა კომპანიის რეკლამირების მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ყოფილა თუ არა თქვენი კომპანია რომელიმე სპორტული ან კულტურული ღონისძიების, ჯგუფის ან ინდივიდის სპონსორი კომპანიის რეკლამირების ან სამომავალო პარტნიორობის მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLNPUBS: მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით საზოგადოებრივი სივრცის დალაგება ან კეთილმოწყობა თანამშრომლების მონაწილეობით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ორი წლის მანძილზე, მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით - საზოგადოებრივი სივრცის დალაგება ან კეთილმოწყობა თანამშრომლების მონაწილეობით

შენიშვნა: ეს უნდა ყოფილიყო კომპანიის და არა - თანამშრომლების ინიციატივა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

COLLMON: მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით თანამშრომლების თანხის შეგროვება ქველმოქმედების მიზნით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ორი წლის მანძილზე, მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით - თანამშრომლების თანხის შეგროვება ქველმოქმედების მიზნით

შენიშვნა: ეს უნდა ყოფილიყო კომპანიის და არა - თანამშრომლების ინიციატივა.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COLLTHIN: მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით ნივთების შეგროვება თანამშორმლებს მიერ ქველმოქმედების მიზნით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ორი წლის მანძილზე, მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით - ნივთების შეგროვება თანამშორმლებს მიერ ქველმოქმედების მიზნით

შენიშვნა: ეს უნდა ყოფილიყო კომპანიის და არა - თანამშრომლების ინიციატივა.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FREECONS: მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით კონსულტაციის გაწევა უსასყიდლოდ?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ორი წლის მანძილზე, მოხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ინიციატივით - კონსულტაციის გაწევა უსასყიდლოდ

შენიშვნა: ეს უნდა ყოფილიყო კომპანიის და არა - თანამშრომლების ინიციატივა.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LGLFORM: რა არის თქვენი კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა?

შეკითხვის ტექსტი: რა არის თქვენი კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა?

პასუხები:
 • ინდივიდუალური საწარმო
 • სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს)
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)
 • სააქციო საზოგადოება (სს)
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FNDYEAR: რომელ წელს დაარსდა თქვენი კომპანია?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ წელს დაარსდა თქვენი კომპანია?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული წლების მიხედვით.

პასუხები:
 • 2013-2017
 • 2008-2012
 • 2003-2007
 • 1998-2002
 • 1998 წლამდე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ASSESS: როგორ შეაფასებდით თქვენი კომპანიის მდგომარეობას ამჟამად?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით თქვენი კომპანიის მდგომარეობას ამჟამად?

პასუხები:
 • კომპანია მყარად დგას ფეხზე
 • კომპანიას გარკვეული სირთულეები აქვს
 • კომპანიას ძალიან უჭირს
 • სხვა
 • არ ვიცი

TURNOV: რამდენი იყო თქვენი კომპანიის ბრუნვა 2016 წელს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი იყო თქვენი კომპანიის ბრუნვა 2016 წელს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული ბრუნვის რაოდენობის მიხედვით.

პასუხები:
 • 0 - 2000 GEL
 • 2001 - 10 000 GEL
 • 10 000-ზე მეტი GEL
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMAMCH: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMINCH: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMEUBU: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMGECH: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMBUSG: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMASSG: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს საბანკო ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს საბანკო ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMTAXP: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - გადამხდელთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - გადამხდელთა ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMGIRC: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - გადამზიდავთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - გადამზიდავთა ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMGEM: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMAFFG: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ექსპედიტორთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ექსპედიტორთა ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMUOI: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ნავთობ-პროდუქტების იმპორტიორთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ნავთობ-პროდუქტების იმპორტიორთა ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMDA: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - მენაშენეთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - მენაშენეთა ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMGTA: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ტურიზმის ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - ტურიზმის ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMGIAS: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - სადაზღვევო ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - სადაზღვევო ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMSMEA: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMOTH: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ასოციაციის წევრია თქვენი კომპანია? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვარ არცერთი ასოციაციის წევრი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NUMPEOP: რამდენი იყო 2016 წელს თქვენს კომპანიაში სრულ განაკვეთზე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი იყო 2016 წელს თქვენს კომპანიაში სრულ განაკვეთზე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული ადამიანთა რაოდენობის მიხედვით.

პასუხები:
 • არცერთი
 • 1 - 10
 • 11 - 20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NUMPPAR: რამდენი იყო 2016 წელს თქვენს კომპანიაში არასრულ განაკვეთზე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა?

შეკითხვის ტექსტი: და რამდენი იყო 2016 წელს თქვენს კომპანიაში არასრულ განაკვეთზე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები დაჯგუფდა რესპონდენტების მიერ დასახელებული ადამიანთა რაოდენობის მიხედვით.

პასუხები:
 • არცერთი
 • 1 - 10
 • 11 - 20
 • 20-ზე მეტი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

მოიძებნა: 148 შედეგი