ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2017

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2017

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

კვლევა ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასების შესახებ საქართველოში კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) ჩაატარა 2017 წელს. კვლევის მიზანი იყო გაეზომა საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ.

მოსახლეობა: საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ), ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა (სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი)..

შერჩევის დიზაინი:: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა. კვლევა არის დედაქალაქის, ქართულენოვანი ქალაქების, ქართულენოვანი სოფლების, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი უმცირესობებით დასახლებული სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის დასახლებული .

შერჩევის ზომა: 2258 რესპონდენტი.

გამოპასუხების რაოდენობა: 61%.

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული.

საველე სამუშაოების თარიღები: 9 მაისი, 2017 – 31 მაისი 31, 2017.

შედეგები შეწონილია.

დამატებითი ინფორმაციის შემთხევაში დაგვიკავშირდით: crrc-geo@crrccenters.org

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2017

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2017

პასუხების ანალიზი