Frequency distribution (%)
Do not know at all54
Beginner16
Intermediate18
Advanced8
Fluent2
DK/RA2

KNOWENG: How well do you know English?

Question text: How well do you know English? Are you fluent, advanced, intermediate, a beginner, or do not know English at all?

Values:
  • Do not know at all
  • Beginner
  • Intermediate
  • Advanced
  • Fluent
  • DK/RA

KNOWENG in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Georgian Information Integrity Project, November 2021

Georgian Information Integrity Project, November 2021

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.