Frequency distribution (%)
No basic knowledge58
Beginner16
Intermediate17
Advanced5
DK4

KNOWENG: Level of knowledge of English

Question text: Using this CARD, please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: English

Values:
  • No basic knowledge
  • Beginner
  • Intermediate
  • Advanced
  • DK

KNOWENG in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

NDI: Public attitudes in Georgia, March 2018

Public attitudes in Georgia, March 2018

Վերլուծել պատասխանները