Frequency distribution (%)
Այո2
Ոչ96
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել1

INCSOUIN: Եկամուտի աղբյուրներ-Անշարժ գույքի/ավտոմեքենայի/ սարքերի վաճառքից ստացված եկամուտ

Question text: Շատ Տ/Տ-ներ ունեն եկամտի մի քանի աղբյուր: Ես կկարդամ եկամտի մի քանի հնարավոր աղբյուր և կխնդրեմ Ձեզ նշել՝ արդյոք Ձեր Տ/Տ-ն վերջին 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է դրամական եկամուտ նշված աղբյուրներից: Հիշեք խնդրեմ Ձեր Տ/Տ բոլոր անդամների եկամուտների մասին:-Ավանդներից և/կամ արժեթղթերից ստացված տոկոս/եկամուտ

Values:
  • Այո
  • Ոչ
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

INCSOUIN in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.