Frequency distribution (%)
Շատ վատ1
Վատ7
Միջին68
Լավ21
Շատ լավ1
ՉԳ/ՀՊ1

RELCOND: Տնտեսական վիճակի ընկալումը։

Question text: Ձեզ շրջապատող այլ Տ/Տ-ների հետ համեմատ ինչպե՞ս կբնութագրեք Ձեր Տ/Տ տնտեսական վիճակը:

Values:
  • Շատ վատ
  • Վատ
  • Միջին
  • Լավ
  • Շատ լավ
  • ՉԳ/ՀՊ

RELCOND in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.