Frequency distribution (%)
Հայ-Առաքելական92
Այլ քրիստոնեական եկեղեցի կամ դավանանք (Եհովայի վկաներ, Մորմոն և այլն)1
Այլ 1
Ոչ մեկը6
ՉԳ/ՀՊ0

RELGION: Համարո՞ւմ եք Ձեզ որևիցե կրոնական դավանանքի հետևորդ: Եթե այո, ապա ո՞ր:

Question text: Համարո՞ւմ եք Ձեզ որևիցե կրոնական դավանանքի հետևորդ: Եթե այո, ապա ո՞ր:

Note: «Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին», «բողոքական եկեղեցին», «սուննի իսլամը», «շիա իսլամը» և «իսլամական այլ մասնաճյուղեր» խմբավորվել են «Այլ» տարբերակում։

Values:
  • Հայ-Առաքելական
  • Այլ քրիստոնեական եկեղեցի կամ դավանանք (Եհովայի վկաներ, Մորմոն և այլն)
  • Այլ
  • Ոչ մեկը
  • ՉԳ/ՀՊ

RELGION in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.